มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ร่วมเคียงข้างสังคมไทย ในวิกฤตไวรัส COVID-19 สนับสนุน 45 ล้านบาทให้ความช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เล็งเห็นความความจำเป็นอย่างเร่งด่วน ในการให้ความช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19มอบเงินบริจาค 45 ล้านบาท ให้ 3 หน่วยงานบริการทางการแพทย์ ใช้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ตรวจรักษา สร้างกำลังใจบุคลากรการแพทย์ และเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงที ตามเจตนารมณ์ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ที่ต้องการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขของประเทศ

นับเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา อดีตประธานกรรมการ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภาที่ก่อตั้งมูลนิธิฯ ขึ้นเพื่อต้องการสนับสนุนงานชุมชนและสังคม  ในด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุขของประเทศไทย  และในวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสังคมโลก รวมถึงประเทศไทยขณะนี้ ทางมูลนิธิฯ จึงเห็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการให้ความร่วมมือ สนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานในทันกับสถานการณ์  โดยมอบเงินสนับสนุนรวม 45 ล้านบาท ให้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, สถาบันบำราศนราดูร และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ในส่วนการร่วมสนับสนุนผ่านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทางมูลนิธิฯ เป็นหนึ่งในภาคีร่วมบริจาคจำนวน 5 ล้านบาท ผ่านกรมควบคุมโรค นำไปสมทบ ‘ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19’ ดำเนินการด้านกรมธรรม์ประกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19) จำนวน 50,000 กรมธรรม์ เพื่อมอบให้แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ทั่วประเทศ ในกรณีที่แพทย์ พยาบาล ติดเชื้อระหว่างการดูแลผู้ป่วย เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการเผชิญวิกฤตไวรัส COVID-19

นอกเหนือจากการสร้างกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ผ่านการดำเนินงานของกรมควบคุมแพทย์ ทางมูลนิธิฯ ยังให้การสนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 20 ล้านบาท ในการดำเนินงานทางแพทย์ของสถาบันบำราศนราดูร องค์กรชั้นนำทางวิชาการด้านโรคติดต่อ

โดยนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ได้กล่าวถึง การได้รับการสนับสนุนขากทางมูลนิธิฯ และการดำเนินงานของสถาบันฯขณะนี้ ว่า “ทางสถาบันฯ มีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่ทางมูลนิธิฯ มองเห็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการร่วมมือกับสถาบันฯ ในการเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของไวรัส COVID-19  ซึ่งเงินบริจาคที่ได้รับ จะช่วยให้ทางสถาบันฯนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสนี้โดยเฉพาะ  ไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้ป่วยอื่นๆ ป้องกันการติดเชื้อซ้ำ ตลอดจนเพื่อจัดเตรียมห้องแยกโรค รวมถึงสวัสดิการของบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนัก”

นอกจากสถาบันบำราศนราดูร ที่มีบทบาทสำคัญรับมือกับโรคระบาดติดเชื้อโดยเฉพาะ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นอีกหนึ่งสถาบันทางการแพทย์ที่มีผู้ป่วยไวรัส COVID-19 เข้ารับการรักษาและรองรับการตรวจคัดกรองจำนวนมาก ทางมูลนิธิฯ จึงร่วมมอบเงินสนับสนุน 20 ล้านบาท เพื่อให้โรงพยาบาลใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย และเตรียมความพร้อมหากมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์  กล่าวว่า “ ในนามของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ขอขอบคุณการสนับสนุนของมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ในการร่วมสมทบเงินจำนวน 20 ล้านบาท เพื่อการรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในสถานการณ์ที่วิกฤต เงินบริจาคจำนวนดังกล่าว ทางโรงพยาบาลจะนำไปใช้ในการดูแล รักษาผู้ป่วย และจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรองรับการรักษาผู้ป่วย ในสถานการณ์ที่มีการติดเชื้อสูงขึ้นโดยในปัจจุบัน มีผู้ป่วยที่ติดเชื้ออยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลจำนวน 19 คน (ณ วันที่ 19 มีนาคม) และหากมีจำนวนเพิ่มขึ้น มีแผนใช้โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ในการรองรับผู้ป่วย และมีความจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลายส่วน  ซึ่งเงินที่ได้รับบริจาคจากมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา จะสามารถช่วยสนับสนุนการดำเนินงานเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี”

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 2 สถาบันการแพทย์ มีความมั่นใจในการรับมือกับสถานการณ์ ในกรณีที่มีการแพร่กระจายของเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 สถาบันการแพทย์ได้เตรียมแผนรองรับ โดยเงินบริจาคที่ได้รับจากทางมูลนิธิ-วิชัย ศรีวัฒนประภา จะเป็นกำลังเสริม สนับสนุนให้แผนงานที่วางไว้ สามารถดำเนินได้อย่างรวดเร็วและทันกับการรับมือของสถานการณ์ โดยฝากถึงประชาชนให้ร่วมมือกัน “ตระหนักรู้” อย่างไม่ “ตื่นตระหนก” ในการป้องกันการติดเชื้ออย่างมีความเข้าใจ ด้วยการรับข้อมูลที่ถูกต้องในการดูแลตนเองจากสถาบันการแพทย์  โดยข้อสำคัญขณะนี้ คือการหมั่นล้างมือ และหลีกเลี่ยงเดินทางไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก รวมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีประโยชน์