“สภากาชาดไทย” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์จาก “ไทยเบฟ” ล็อตที่ 2

สภากาดไทย มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งแอลกอฮอล์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการทำความสะอาด เพื่อรักษาสุขอนามัย พร้อมดำเนินการส่งต่อเหล่ากาชาด 76 จังหวัด เร่งแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับทาง สภากาชาดไทย เป็นครั้งที่ 2 จำนวน 76,000 ลิตร โดยมี ดร.เตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คุณกฤษฎาบุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และ คุณขรรค์ ประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จากคุณประวิชสุขุม ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสCOVID-19 ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และสภากาชาดไทย ทำการส่งมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 1.9 แสนลิตร กระจายไปยังชุดปฏิบัติการ และหน่วยบริการสาธารณสุขครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดร.เตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ให้ข้อมูลว่า “ในนามสภากาชาดไทย ต้องขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ ทางสภากาชาดไทยได้นำแอลกอฮอล์ทั้งหมดส่งมอบให้กับคณะแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาล และประชาชน ทั่วประเทศ เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และในครั้งนี้เป็นการส่งมองครั้งที่ 2 ซึ่งเราจะกระจายส่งมอบไปแต่ละจังหวัด แต่ละเหล่ากาชาดทั้ง 76 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยมอบให้จังหวัดละ 1,000 ลิตร ซึ่งเป็นประโยชน์มากครับทั้งนี้ยังทราบอีกว่า ไทยเบฟ ได้มีการส่งมอบผลืตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ไปยัง โรงพยาบาลสนามหน่วยงานบริการสาธารณสุขทั้งในกรุงเทพๆ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงสนามบิน และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นกว่า 50,000 สิตร ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่หลายๆ ภาคส่วนจะมารวมพลังกันสู้กับสงครามไวรัสในครั้งนี้ครับ”