บางกอกแอร์เวย์ส แจ้งมาตรการเข้ม ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ในการให้บริการผู้โดยสาร ระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตลอดจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารของสายการบินฯ และผู้มาใช้บริการภายในสนามบินฯ

โดยมาตรการของสายการบินฯ จะเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และแนวปฏิบัติของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้

  • กำหนดมาตรการคัดกรองผู้โดยสารร่วมกับท่าอากาศยาน ในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหากพบว่าผู้โดยสารมีอุณหภูมิร่างกายเกิน3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม หรือเข้าข่ายเป็นผู้มีความเสี่ยง สายการบินมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเดินทาง
  • ทางสายการบินฯ จะทำการจัดที่นั่งบนเครื่องบินให้กับผู้โดยสารโดยเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย (Social Distancing) รวมถึงการกำหนดจุดนั่งและยืนในรถบัสรับ-ส่ง ตลอดจนเคาน์เตอร์การให้บริการต่างๆ ของสายการบินฯ
  • งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน และไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานระหว่างเที่ยวบิน
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือในขณะปฏิบัติงาน
  • ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับตัวท่าน และสวมตลอดเวลาที่อยู่บนเที่ยวบิน

สำหรับมาตรการของสนามบินที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินตราด และสนามบินสุโขทัย ทางสนามบินฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเเละสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

  • สนามบินฯ จะทำการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสาร ผู้มาใช้บริการ รวมถึงพนักงาน หากพบว่ามีอุณหภูมิไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกปฏิเสธการเข้าพื้นที่ และดำเนินการตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขต่อไป
  • พื้นที่ในการให้บริการต่างๆ เช่น เคาน์เตอร์เช็คอิน จุดรับสัมภาระ รถรับส่งผู้โดยสาร พื้นที่การพักคอย จะมีการจัดทำสัญลักษณ์ เพื่อกำหนดการเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย (Social Distancing) ให้แก่ผู้มาใช้บริการ
  • จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในพื้นที่ต่างๆ
  • กำหนดให้ผู้โดยสาร ผู้มาใช้บริการ และพนักงาน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบินฯ
  • สนามบินฯ จะทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก 1 ชั่วโมง และทำความสะอาดทันทีหลังพื้นที่นั้นถูกใช้บริการ รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นที่ใช้สอยร่วม และจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยครั้ง

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฎิบัติงานเป็นสำคัญ และยังคงดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการให้บริการของสนามบินสมุยได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com