“LPN ร่วมใจ ห่วงใยเพื่อนบ้าน” มอบถุงยังชีพ 20,000 ถุงมูลค่า 4 ลบ. แก่ผู้ได้รับความเดือนร้อนจาก โควิด-19

LPN ร่วมกับบริษัทปิยะมิตรจัดกิจกรรม “LPN ร่วมใจ ห่วงใยเพื่อนบ้าน” มอบถุงยังชีพจำนวน 20,000 ถุงมูลค่า 4 ลบ.แก่ 30 ชุมชนข้างเคียงของโครงการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปทุมธานี (เขตรังสิต) โดยวางแผนร่วมกับสำนักงานเขตต่างๆ ทยอยส่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากพิษของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลต่อรายได้ที่ลดลง จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครั้งนี้ อันเป็นการแสดงเจตจำนงของบริษัทด้านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านการแบ่งปัน (Sharing) ตลอดย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 ในเดือนมิถุนายนนี้

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)(LPN) เปิดเผยว่า “จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ได้รับผลกระทบกันทั่วโลก อันส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจที่ทำให้หลายธุรกิจหยุดชะงักไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ผลที่ตามมาคือปัญหาด้านการขาดรายได้ของประชาชน ส่งผลต่อการครองชีพต่อตนเองและครอบครัวบริษัท LPN มองเห็นความเดือดร้อนเหล่านี้จึงร่วมมือกับบริษัทปิยมิตร หรือ บริษัทคู่ค้า ที่เคียงคู่กันมาตลอดย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 ในเดือนมิถุนายนนี้จัดกิจกรรม “LPN ร่วมใจ ห่วงใยเพื่อนบ้าน”มอบถุงยังชีพ 20,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 4 ล้านบาท มอบแก่ประชาชนที่อาศัยข้างเคียงโครงการ LPN จำนวน 31ชุมชน โดยประสานงานกับสำนักเขตต่างๆ ในการสำรวจผู้เดือดร้อนและร่วมมือกันจัดสถานที่ให้มีลักษณะที่ปลอดโปร่ง อากาศไหลเวียน ทั้งนี้ LPN และสำนักงานเขตได้ร่วมกันจัดระเบียบผู้มารับบริจาคให้มีการเว้นระยะที่ปลอดภัยตามหลักการ Social Distancing โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ซึ่งจะป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ได้อีกด้วย”

นายสุรวุฒิ กล่าวต่อว่า “วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้เพื่อแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ต้องขาดรายได้จากการประกอบอาชีพทั้งยังเป็นการแสดงความห่วงใยจากคณะผู้บริหาร รวมถึงบริษัทปิยมิตรและพนักงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Corporate Environment and Social Responsibility: CESR) ที่คณะผู้บริหาร LPN ยึดถือมาตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจึงได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์องค์กรในการบริหารธุรกิจซึ่งกำหนดหลักการ 3 ข้อ คือ ความรับผิดชอบ (Responsibility) การแบ่งปัน (Sharing) และการสร้างเครือข่ายความมีส่วนร่วม (Networking) โดยจิตสำนึกความรับผิดชอบนั้นเป็นการเริ่มต้นจากตนเอง ซึ่งหมายถึงตระหนักในกระบวนการทำธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ (CSR-In-Process)จากนั้นจึงแบ่งปันสู่สังคมภายนอก(CSR-After-Process) โดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ฯลฯ”

LPN ไม่ได้มุ่งสร้างผลกำไรสูงสุดให้แก่ธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังเน้นการตอบแทนกลับคืนสู่สังคม โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นที่ร่วมสร้างและผลักดันสังคมโดยรวมให้แข็งแกร่งขึ้น ทั้งยัง เป็นการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นให้ขยายวงกว้างต่อไป ซึ่งกิจกรรมมอบถุงยังชีพภายใต้ “LPN ร่วมใจ ห่วงใยเพื่อนบ้าน”ได้รับการรวมพลังจากพนักงานที่ต่างสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปมอบถุงยังชีพในเขตต่างๆ จากแนวทางการสนับสนุนของบริษัทที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกในการทำความดีเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงการแบ่งปัน (Sharing) จาก LPN ไปสู่สังคมภายนอก โดยภายในถุงยังชีพได้บรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่นๆ นอกจากนี้ ก่อนหน้าบริษัทยังได้มอบ Face Shield แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนและกทม.สำหรับพนักงานจัดขนมูลฝอย จำนวน 20,000 ชิ้นรวมถึง ชุมชนลุมพินี ยังมีการจัดตั้งตู้ปันสุขแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนครั้งนี้ด้วย