กรุงเทพประกันชีวิตจัดโครงการ Bridging Loan ให้สิทธิ์กู้เงินสำหรับกรมธรรม์ที่ใกล้ครบกำหนดเพื่อชำระเบี้ยกรมธรรม์ฉบับใหม่ ปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน

กรุงเทพประกันชีวิต จัดโครงการความคุ้มครองต่อเนื่อง Bridging Loan มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญาตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2563 ให้สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์ได้ถึงร้อยละ 90 ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนานสูงสุด 6 เดือนเพื่อชำระเบี้ยประกันครั้งแรกของกรมธรรม์ฉบับใหม่

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการความคุ้มครองต่อเนื่องมีแนวคิดมาจาก Bridging Loan หรือการกู้ยืมเงินระยะสั้นที่สถาบันการเงินให้กับธุรกิจหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างรอแหล่งเงินที่จะได้รับในอีกไม่นาน หรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินก่อนจะได้รับเงินกู้ระยะยาว เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการลงทุนที่ดีเพราะติดปัญหาด้านสภาพคล่อง กรุงเทพประกันชีวิตจึงนำแนวคิดนี้มาจัดทำโครงการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ที่จะครบกำหนดสัญญาภายในปี 2563 นี้ ให้สามารถกู้เงินตามกรมธรรม์โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเพื่อนำมาชำระเบี้ยประกันภัยครั้งแรกของกรมธรรม์ฉบับใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าที่มีกรมธรรม์ใกล้ครบกำหนดไม่พลาดโอกาสดีๆ ในการรับความคุ้มครองและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ฉบับใหม่ โดยไม่ต้องรอให้กรมธรรม์ฉบับที่มีอยู่ครบกำหนดสัญญาก่อน อีกทั้งเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงอย่างต่อเนื่องให้กับตนเองและครอบครัว”

ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินตามโครงการความคุ้มครองต่อเนื่อง Bridging Loan ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ของกรมธรรม์ที่จะครบกำหนดสัญญา และไม่เกินจำนวนเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่โดยจะได้รับยกเว้นดอกเบี้ยเงินกู้นานสูงสุด 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มทำการกู้ยืม ทั้งนี้สามารถใช้สิทธิ์กู้ยืมเงินตามโครงการนี้เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ฉบับใหม่ของตนเอง รวมถึงบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสตามกฎหมาย โดยสามารถซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ได้ทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเสนอขายสำหรับช่องทางตัวแทนประกันชีวิต ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิต หรือติดต่อ Call Center โทร. 02 777 8888 (ตลอด 24 ชั่วโมง) Line @BangkokLife และอีเมล CSC@bangkoklife.com