โครงการ “แจกกล้าไม้ป่าสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อประชาชน”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดงานเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โดยจัดทำโครงการ “แจกกล้าไม้ป่าสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อประชาชน”แจกต้นกล้าไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้ประชาชน ร่วมกันนำไปปลูก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และรณรงค์ให้ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ

กิจกรรมแจกกล้าไม้ป่าเพื่อประชาชน มีการแจกกล้าไม้ จำนวน 10,000 กล้า 10 สายพันธุ์ ได้แก่ สัก ตะเคียนทอง ประดู่ป่า ยางนา จันทน์หอม หอมแก่นจันทร์ เสี้ยวดอกขาว หว้า พะยูง และแดง ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนรับกล้าไม้ได้คนละ 2 ต้น ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้นG เวลา 11.00น. – 18.00น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ