“ดีป้า” ควง ธ.ก.ส. ลุย 4 ภาค ยกระดับคุณภาพชีวิตเกือบ 100 ชุมชน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเสริมการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จัดงานแถลงความร่วมมือการส่งเสริมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher) ด้านท่องเที่ยวชุมชน ประจำปี 2563

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้ากล่าวว่า ดีป้า ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล จึงได้จัดทำ“มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini Transformation Voucher)” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Transformation) โดยกระจายตัวอย่างทั่วถึงในวงกว้างส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศซึ่งผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจไทยได้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจในรูปแบบใหม่ในระยะยาวต่อไป

“โดยภาคการท่องเที่ยว ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจไทย กระตุ้นรายได้ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทย อีกทั้งยังส่งผลดีกระจายไปในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านค้าทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจขนส่ง เป็นต้น ซึ่งการท่องเที่ยวชุมชนเป็นหนึ่งในภาคส่วนการท่องเที่ยวที่ช่วยกระจายรายได้ของการท่องเที่ยวไปสู่ชาวบ้านโดยตรง สร้างความเติบโตสู่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศจึงสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการให้เศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ด้านนายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. มีนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดำเนินงานร่วมกับ ดีป้าในครั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนเป้าหมาย รวมถึงพิจารณาคัดเลือกโครงการของชุมชน องค์กรชุมชน และผู้ประกอบการในชุมชนท่องเที่ยวกว่า 50 ชุมชนทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ เข้าร่วมรับการส่งเสริมสนับสนุนจากดีป้าเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน รวมถึงดำเนินการ ติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการฯ

ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. กับดีป้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา สามารถสนับสนุนชุมชนไปสู่เป้าหมายจนได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย เช่น รางวัล Prime Minister’s Digital Award 2019 สาขา Digital Community of the yearของชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้นำแอปพลิเคชันเก็บข้อมูลต้นไม้ที่ปลูกแล้วนำมาคำนวณเครดิตคาร์บอนแปรเป็นมูลค่าและรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2019 สาขาDigital Talent Award of the year ของวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรีที่นำเทคโนโลยีด้านการพยากรณ์อากาศมาใช้พยากรณ์อากาศได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง รวมถึงร่วมกันจัดโครงการอบรมชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4 ภาคทั่วประเทศ ในหัวข้อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในชุมชน เป็นต้น

สำหรับโครงการดังกล่าว โดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ดีป้า ได้จัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน เดินหน้า4 ภาคสร้างความเข้าใจในการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ช่วยเสริมทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 77 ชุมชน จำนวนกว่า 236 คนและเกิดการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างชุมชนกับบริษัทเทคโนโลยี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 770,000 บาทต่อชุมชนนอกจากนี้ยังสามารถยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยการลดต้นทุนเพิ่มรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อชุมชน พร้อมกับสร้างเครือข่ายในพื้นที่ทั่วประเทศนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป