UN จัดอันดับ GC ขึ้นระดับ LEAD องค์กรธุรกิจยั่งยืนโลก ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนสาธารณสุขไทยรับมือโควิด-19

ในภาวะปัจจุบันที่ภาคธุรกิจกำลังเผชิญปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่นอกจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปีนี้แล้ว ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน นำมาซึ่งความเสี่ยงและโอกาส ดังนั้น ธุรกิจต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง ถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ

กระแสการตื่นตัวขององค์กรธุรกิจในเรื่อง “Sustainable Business” ได้กลายเป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ที่องค์กรทั่วโลกต้องเร่งปรับตัว เช่นเดียวกับกลยุทธ์ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ในฐานะแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินการตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจไปพร้อมๆ กับการสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาชุมชนมีการเติบโตไปพร้อมกับภาคธุรกิจ โดยนำแนวทางของ องค์การสหประชาชาติที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนทั่วโลกตระหนัก และร่วมกันนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีหลักเกณฑ์ที่เป็นสากล 10 ประการ ที่ครอบคลุม 4 ด้านที่สําคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริต รวมไปถึงการดำเนินแผนงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคม

องค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกจัดตั้งเครือข่ายในประเทศไทย”United Nations Global Compact หรือ UN Global Compact  เพื่อไปสู่เป้าหมายการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals; SDGs) โดย UN Global Compact  ซึ่งในประเทศไทย โดย GC ในฐานะที่เป็นสมาชิกได้ปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และได้เป็นองค์กรไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) จาก 37 องค์กรทั่วโลก จากความมุ่งมั่นในการดำเนินยุทธศาสตร์การพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งขยายผลไปยังโซ่อุปทาน เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs ของโลก

โดยเฉพาะ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา  GC ได้เข้าไปช่วยบรรเทาสถานการณ์ ป้องกันการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่คนไทยอย่างเร่งด่วน ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขของประเทศ และขยายผลไปยังประชาชน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์จากกระบวนการผลิตของ GC ที่มีส่วนสำคัญสนับสนุนในช่วงที่อุปกรณ์ทางการแพทย์เกิดภาวะขาดแคลน ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้วันนี้ GC ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำเพื่อสังคมและอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอมา และพร้อมแบ่งปันความสำเร็จนี้ในเวทีระดับโลก และถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาธุรกิจไปสู่องค์กรและภาคส่วนอื่นๆเพื่อร่วมกันพัฒนาสู่ความยั่งยืนและ ยังคงยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งเผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ด้วยการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้องค์กรเป็นองค์กร Zero COVID-19 Case นอกจากนี้ ยังเป็นที่พึ่งพิงที่ช่วยให้ประชาชนในประเทศไทยมีสาธารณสุขที่ดี เพื่อรับมือไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

ดูคลิปเพิ่มเติม >>>https://www.pttgcgroup.com/th/media/video/covid-19-information-hub/1493