“สิงห์ เอสเตท” รับมอบประกาศนียบัตร องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรในฐานะองค์กรแบบอย่างด้านการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สิงห์ เอสเตท ให้ความสำคัญกับการผลักดันนโยบายด้านความยั่งยืนในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ หรือ SD in-process  เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโครงการ ไปจนถึงการส่งมอบ และการบริหารจัดการโครงการ ที่คำนึงถึงชุมชนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นเราจึงได้เข้าร่วมโครงการขยายผลการทำกิจกรรมชดเชยคาร์บอน ปีที่ 7 โดยความร่วมมือของศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดสภาวะโลกร้อน ตามมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ”

ที่ผ่านมา สิงห์ เอสเตท สำนักงานใหญ่ ได้รับการรับรองว่าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนเป็นศูนย์ในการดำเนินงาน โดยผ่านการประเมินจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ Carbon Neutral certificated จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

“สิ่งที่เราได้รับในวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และในอนาคตเราจะนำนวัตกรรมต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ หรือ Business Value Chain ในการร่วมกิจกรรมลดคาร์บอน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคม ภายใต้กลยุทธ์ Enriching Society ของสิงห์ เอสเตท” นายนริศ กล่าวสรุป