เครือซีพีเดินหน้าส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เชิญผู้แทน UNDP ติวเข้มด้าน Human Rights & Labor Practice ให้ผู้บริหารระดับสูงซีพี

นางรงค์รุจา สายเชื้อ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านธรรมาภิบาล สำนักบริหารความยั่งยืน ธรรมาภิบาลและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ผนึกกำลังร่วมกับ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศและสื่อสารองค์กร และสำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จัดอบรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีหลักสูตร “Human Rights & Labor Practice”  ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือฯ ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมี ดร.เนติธร ประดิษฐ์สาร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด พร้อมด้วย นายปรีชา ธนสุกาญจน์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และได้รับเกียรติจาก น.ส.โลวิต้า รามกุทธี รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเสริมสร้างมุมมองให้เกิดแนวคิดและการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชน ตอกย้ำให้ตระหนักถึงบทบาทของผู้บริหารในฐานะตัวแทนขององค์กรในการสนับสนุนการป้องกันประเด็นปัญหาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน  ทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในเครือฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้อย่างคับคั่ง

ในการนี้  ดร.เนติธร กล่าวถึง  หลักการและการให้ความสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่ได้นำหลักปฏิบัติของ WBCSD ซึ่งเน้นย้ำถึงบทบาทของผู้นำ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน  ซึ่งไม่ใช่แค่ผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น แต่รวมไปถึงเป็นผู้นำในทุกฝ่ายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ทั้งนี้เครือฯ ได้ตั้งเป้าหมายสำคัญในการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้านให้ครบ 100 % ภายในปี 2030 ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของเครือฯ

ด้านนายปรีชา กล่าวเน้นย้ำถึง นโยบายการป้องกันประเด็นปัญหาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานของเครือเจริญโภคภัณฑ์  โดยเครือฯ ให้ความสำคัญในการ “ให้คุณค่ากับความแตกต่าง” (Diversity & Inclusion) ของพนักงานกว่า 350,000 คนในทุกกล่มธุรกิจของเครือฯ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และเปิดพื้นที่ให้พนักงานแสดงฝีมือ การสนับสนุนให้มีการทำงานข้ามหน่วยงาน  โดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการให้ความสำคัญในการจ้างแรงงานข้ามชาติอีกด้วย

ทั้งนี้ น.ส.โลวิต้า ได้บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารระดับสูงในการอบรม พร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนด้านสิทธิมนุษยชน ผ่านบทบาทของผู้นำ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกล่าวว่า UNDP เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนภาคเอกชนให้ร่วมบรรลุเป้าหมาย SDGs ให้สำเร็จภายในปี 2030 UNDP จึงมีส่วนร่วมกับหลายประเทศทั่วโลก และเห็นถึงความตั้งใจจริงของเครือฯ ในการให้ความสำคัญกับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เครือฯ บรรลุเป้าหมายความยั่งยืนได้เทียบเท่ามาตรฐานโลก

สำหรับหลักสูตร “Human Rights & Labor Practice”  เป็นส่วนหนึ่งของ 5 หลักสูตรการกำกับกิจการที่ดี ประจำปี 2563  ที่เครือฯ ได้จัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1. Corporate Governance in Practice 2. Preventing Corruption & Fraud 3. Fair Trade Competition 4. Human Rights & Labor Practice และ 5. Strategic Cyber Security Management ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนการบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของบริษัทชั้นนำระดับโลก