ไทยพาณิชย์ ปูพรมผลิตภัณฑ์การเงินอัตราดอกเบี้ย THOR ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ออกหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิง THOR รายแรกของไทย เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ แสดงศักยภาพและความพร้อมในตลาดการเงินอย่างต่อเนื่อง ประเดิมออกหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR (Thai Overnight Repurchase Rate) เป็นผลิตภัณฑ์หุ้นกู้อนุพันธ์แรกของประเทศไทยช่วยสร้างความหลากหลายให้ตลาดเงิน มอบทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กรผ่านทางบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กลุ่มสถาบันผ่านทาง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) และ เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยในกลุ่มลูกค้ามั่งคั่ง (Wealth) ของธนาคารมีทางเลือกในการลงทุนมากยิ่งขึ้นภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมร่วมเป็นกลไกสนับสนุนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พัฒนาการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย กระตุ้นให้เกิดการทำธุรกรรมและสร้างผลิตภัณฑ์ทางเงินอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ตลาดการเงินของประเทศไทยมีความก้าวหน้าและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR  (Thai Overnight Repurchase Rate) ซึ่งสะท้อนภาวะตลาดการเงินของประเทศ และมีความโปร่งใส สามารถนำไปเป็นฐานให้กับตลาดการเงินเพื่อใช้อ้างอิงในทำธุรกรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมสนองนโยบาย ธปท. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้งานจริง โดยก่อนหน้านี้ได้มีการนำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR นำร่องใช้กับลูกค้าองค์กรเป็นครั้งแรกของประเทศไปแล้ว และครั้งนี้เพื่อสร้างกลไกการใช้งานไปสู่ผู้ร่วมตลาดที่หลากหลายมากขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังได้พัฒนาหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย การสร้างผลตอบแทนความน่าเชื่อถือ และโดยเฉพาะในภาวะที่การอ้างอิงผลตอบแทนจากตลาดเงินต่างประเทศมีความผันผวนสูง ดังนั้น หุ้นกู้อนุพันธ์ อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR  ซึ่งสะท้อนถึงสภาพคล่องเงินบาทนั้นน่าจะสามารถตอบโจทย์และเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์การลงทุนอ้างอิงดอกเบี้ย THOR ในตลาดให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ในขณะเดียวกันยังเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ จากผู้ร่วมตลาดในอนาคต

นางนัฎชลี ผดุงสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารเงิน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR บริษัทฯหวังว่าการลงทุนครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความหลากหลายและมิติของอัตราดอกเบี้ย THOR สนองนโยบายธปท. โดยหุ้นกู้อนุพันธ์ดังกล่าวถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการการลงทุนอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการลงทุนหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ดังนั้น เมื่อธนาคารไทยพาณิชย์ มีความประสงค์จะขับเคลื่อนอัตราดอกเบี้ย THOR ผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุน ทางบริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะเข้าลงทุนเนื่องจากมีความเชื่อมั่นในความชำนาญของธนาคารไทยพาณิชย์ในการออกหุ้นกู้อนุพันธ์ โดยการลงทุนครั้งนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมพัฒนาเสถียรภาพให้ตลาดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note) เป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความน่าสนใจภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลก นักลงทุนยังคงมองหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งเมื่อประเมินแล้วหุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ออกมานั้นสามารถให้ตอบแทนที่น่าสนใจ และผันผวนต่ำกว่าหุ้นกู้อนุพันธ์ที่อ้างอิงตลาดต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ซึ่งมองหาโอกาสการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ จึงมองเห็นโอกาสที่จะเข้ามาลงทุนในผลิตภัณฑ์นี้เพื่อบริหารผลตอบแทนให้กับนักลงทุนอย่างคุ้มค่า และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ อีกทั้งต้องการสนับสนุนให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR มีการใช้อย่างแพร่หลาย และช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดต่อไป

นายศรชัย สุเนต์ตา กรรมการผู้จัดการ Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันนักลงทุนในกลุ่ม Wealth เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระดับโลก ธนาคารฯ จึงต้องพยายามเฟ้นหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับนักลงทุนในกลุ่มนี้อย่างลงตัวที่สุด ซึ่งตลาดหุ้นกู้อนุพันธ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาและอ้างอิงกับสินทรัพย์หลากหลายรูปแบบ แม้จะมีความเสี่ยงแต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากและตราสารหนี้ทั่วไปเช่นกัน ดังนั้น หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนในกลุ่ม Wealth โดยมีการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR ยังเป็นเรื่องใหม่ในตลาด ธนาคารฯ จะมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวให้กับกลุ่มนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นและการตัดสินใจลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต