ไทยพาณิชย์รับรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความโดดเด่นวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล

ธนาคารไทยพาณิชย์รับรางวัลThailand Digital Excellence Awards 2020สาขา Thailand Digital Champion for Culture & Talentจากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ตอกย้ำความโดดเด่นขององค์กรที่นำวัฒนธรรมกล้าลองผิดลองถูก และใช้ข้อมูลและนวัตกรรมขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีและดาต้านำ (Technology and Data-led Company)

ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Data ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020สาขา Thailand Digital Champion for Culture & Talent นับเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จในการเริ่มต้นวางรากฐานวัฒนธรรมของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม และเปิดโอกาสให้คนทำงานกล้าลองผิดลองถูก และกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ การได้รับรางวัลครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าธนาคารได้เดินมาถูกทางแล้ว โดยจะเดินหน้าเร่งสร้าง Digital Culture ให้อยู่ใน DNA ของคนไทยพาณิชย์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณค่าและตอบโจทย์ความต้องการทั้งกับลูกค้าของเราและเพื่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย

การวางรากฐานองค์กรดิจิทัลนั้น สิ่งสำคัญก็คือ ผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์ และมีทรัพยากรบุคคล หรือ พนักงานซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะทำให้วิสัยทัศน์เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์ได้เปลี่ยนผ่านองค์กรซึ่งมีรากฐานที่แข็งแกร่งมายาวนานให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อเป็นธนาคารดิจิทัลชั้นนำที่ลูกค้าจะเลือกใช้บริการโดยโจทย์ใหญ่ของธนาคารที่เราให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้ ก็คือการสร้าง data-usefulness-engagement หรือ การเอาข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า เพื่อธนาคารจะได้สามารถนำเสนอข้อมูลและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

“ธนาคารมีความแน่วแน่ที่จะปรับรูปโฉมธนาคารไปสู่การใช้ข้อมูลนำทาง (Data-led)และเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม(Innovation Base)มากขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบขององค์กรในอนาคต นอกจากนี้มีความคาดหวังที่จะเป็นธนาคารที่จะนำวัฒนธรรมที่ดีจากองค์กรเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเข้ามาใช้ในการดำเนินการมากขึ้น อาทิ กระบวนการที่ใช้ในการทดสอบของการทำ Digital ด้วยการสร้างชิ้นงานขึ้นมา 2 แบบขึ้นไปเพื่อทดสอบว่ารูปแบบไหนที่ลูกค้าจะชอบใช้งานมากที่สุดหรือ ที่เรียกว่า A/B Testing เป็นต้น เพื่อให้ไทยพาณิชย์ ก้าวสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีและดาต้านำ (Technology and Data-led Company)ทั้งนี้เรามีความคาดหวังจะเห็นคนเก่งๆ (Talent) ที่มีคุณสมบัติ กล้าคิด กล้าลอง และไม่กลัวความล้มเหลว เข้ามาร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ตลอดเวลา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและส่งต่อบริการทางการเงินที่มีคุณค่าไปสู่ผู้บริโภค”

ดร.ชาลี กล่าวทิ้งท้ายว่า ดิจิทัลจะมีศักยภาพในการที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่คนได้อีกมากช่วยให้คนประหยัดเงิน ประหยัดเวลา นอกจากนี้ข้อมูลจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณค่า รวมถึงการสร้างความมั่งคั่ง (wealth)ให้กับประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้าง wealth อย่างมั่นคงและยั่งยืนผ่าน digital banking platform ของธนาคาร

ทั้งนี้ รางวัลThailand Digital Excellence Awards สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้จัดขึ้นเป็นปีแรกเพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล และเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลในประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการนำดิจิทัลมาใช้อย่างเป็นระบบต่อไปโดยเกณฑ์ที่ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับรางวัลในครั้งนี้ คือ การบริหารบุคลากรและผู้ชำนาญการด้านดิจิทัลอย่างมีกลยุทธ์ นอกจากนี้ธนคารได้มีการจัดตั้ง SCB Academy เพื่อยกระดับทักษะของบุคลากรทุกภาคส่วน และดำเนินโครงการทักษะพิเศษเพื่อสร้างและดึงดูดบุคลากร ที่มีความสามารถใหม่ๆให้กับองค์กรอีกด้วย