แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น คว้าแชมป์นวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ำพร้อมยกระดับการศึกษาไทยทั้งประเทศ

แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน OnlineBlended Learning Solution พัฒนาโดยบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น กิจการเพื่อสังคมในเครือบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เกิดคุณค่าชัดเจนต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อระบบการศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนรากฐานการพัฒนาของประชาชนในประเทศ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัยรองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

นายธานินทร์ ทิมทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างประโยชน์และคุณค่าทางสังคม ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า “นวัตกรรมการเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Online Blended Learning Solution) ได้รับการพัฒนาตั้งแต่ปี 2555 เป็นนวัตกรรมการเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบใหม่แบบครบวงจร ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ที่ดีขึ้นของนักเรียนและโรงเรียนแม้ในที่ห่างไกล มีแนวคิดในการพัฒนาจากมุมมองที่ว่า การศึกษาของประเทศยังมีความท้าทายทั้งในด้านคุณภาพ และความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทำให้ยังมีเด็กอีกมากที่ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพอันเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตได้ และด้วยความเชื่อขององค์กรที่ว่า ”ครู” เป็นบุคคลสำคัญในการเรียนรู้ของเยาวชน และเทคโนโลยีนี้เองที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนครู ทำให้การศึกษาที่มีคุณภาพกระจายไปถึงเด็กนักเรียนได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่และด้วยความท้าทายดังกล่าวพร้อมสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จึงได้พัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานความต้องการของคุณครูและนักเรียนเป็นหลัก จนทำให้แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน (Online Blended Learning Solution) ประสบผลสำเร็จในการสร้างผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการเรียนรู้ต่อทั้งนักเรียนและครูอย่างทั่วถึง

“นอกจากนั้น การเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน OnlineBlended Learning Solution ยังสามารถตอบโจทย์ในหลายสถานการณ์ โดยในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ระบบ Online Blended Learning Solution ได้เข้าไปสนับสนุนการเรียนรู้ในโรงเรียนกว่า  300  โรงเรียน ครอบคลุม 50 จังหวัดทั่วทุกภาค สามารถต่อยอดการเรียนให้แก่นักเรียนได้มากกว่า 100,000 คนทั่วประเทศ เพราะนักเรียนสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้ และด้วยระบบพิเศษซึ่งเป็นจุดเด่นของ Online Blended Learning Solution ที่สามารถให้นักเรียนทำแบบทดสอบได้ทันทีหลังเรียนจบ และคุณครูสามารถเรียกดูผลของนักเรียนเพื่อนำไปจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบ Clear  ที่จะมีเจ้าหน้าที่ทางวิชาการคอยตอบคำถามนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง และระบบ Virtual Classroom ที่ครูสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้อีกด้วย” นายธานินทร์ กล่าว

ด้วยระบบต่างๆที่ทางเลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ได้คิดค้นเพื่อทำให้ระบบการเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน Online Blended Learning Solution สร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนและครูทั่วประเทศให้มากที่สุด ทำให้นวัตกรรมนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษาได้จริง นับเป็นนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการขยายผลทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ https://www.learneducation.co.th หรือ Facebook: Learn Education