เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่สู่มืออาชีพด้าน PROPERTY MANAGEMENT ส่งมอบที่สุดของคุณภาพงานบริหารโครงการแบบฉบับเมเจอร์ฯ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ ใส่ใจกระบวนการคัดสรรและพัฒนาบุคคลากรคุณภาพผ่าน Major Lifescape Academy เปิดตัวโครงการ Management Trainee เฟ้นหาเมล็ดพันธุ์ดีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าเรียนรู้ระบบการทำงานด้าน Property Management ให้พร้อมทั้ง Soft Skill, Hard Skill และ Leadership Skill เข้มข้น เดือน พร้อมก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และรับสิทธิ์เลื่อนตำแหน่งสู่ระดับ “ผู้จัดการ” แบบ “Fast Track” เมื่อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD เปิดเผยว่า ด้วยแนวคิดหลักของแบรนด์เมเจอร์ฯ ที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีที่สุด “Crafting Lifescape to Excellence”ซึ่งเน้นคุณภาพและความสมบูรณ์แบบเป็นสำคัญ ทำให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างทีมงานที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเข้าใจในเนื้อหางานเฉพาะด้านที่ต้องดูแล โดยเฉพาะงานด้าน Property Management ที่ต้องอาศัยทักษะของบุคคลากรแบบรอบด้านเพื่อมอบคุณค่าแห่งการอยู่อาศัยที่ดีที่สุดให้กับลูกบ้านเมเจอร์ฯ บริษัทมีการจัดตั้ง Major Lifescape Academy ซึ่งเป็นศูนย์คัดสรรและพัฒนาบุคคลากรคุณภาพ โดยหนึ่งในกระบวนการสำคัญคือ กระบวนการคัดสรรบุคคลากรที่ “ใช่” เพื่อให้ตรงกับลักษณะงานและ DNA ของเมเจอร์มากที่สุด

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านอสังหาริมทรัพย์และงานบริการโดยตรงหลากหลายแห่งที่สร้างเด็กรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่ตลาด ในฐานะที่เมเจอร์ฯ เป็นผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่ การได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาบ่มเพาะและสร้างให้เติบโตเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานเมเจอร์ฯ จึงเป็นวิธีการที่สร้างประโยชน์ให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างเข้มข้น รวมถึงเมเจอร์ฯก็มีโอกาสเฟ้นหานักศึกษาที่มีความสามารถที่โดดเด่นมาร่วมงานต่อ แนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของโครงการ Management Trainee ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มกระบวนการนี้ ผ่านการจับมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรุ่นแรก ได้เข้าร่วมโครงการพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร และเริ่มเรียนรู้งานแล้วตั้งแต่ช่วง Q3/2020 ที่ผ่านมา โดยโครงการของรุ่นแรกจะสิ้นสุดลงในช่วงสิ้นปี 2563 นี้ และจะเปิดรับสมัครในรุ่นต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2021   

ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในด้านต่างๆ อาทิ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์และการบริการ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน  โดยเฉพาะทักษะสำหรับงานด้านการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Management) ทักษะความเป็นผู้นำ ตลอดจนระบบที่เกี่ยวข้องกับการทำงานทุกฟังก์ชันอย่างเข้มข้น ผ่าน Supervisor ที่จะช่วยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและประเมินผลเป็นระยะ รวมเวลาทั้งสิ้น เดือนเต็ม 

“หัวใจของการขับเคลื่อนองค์กร คือ คุณภาพของพนักงาน เราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะเป็นกำลังสำคัญด้วยองค์ความรู้แห่งอนาคต ประกอบกับการทดลองฝึกงานจริงเพื่อประยุกต์ความรู้มาใช้ระหว่างช่วงฝึกงาน เดือน ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นและเข้าเกณฑ์การคัดสรรของบริษัทจะได้รับสิทธิ์เข้าเป็นพนักงานประจำและยังได้รับผลตอบแทนในอัตราสูงกว่านักศึกษาจบใหม่ทั่วไป และหากพัฒนาทักษะจนมีความพร้อมระดับมืออาชีพ ก็จะมีโอกาสได้ก้าวสู่ Fast Track เลื่อนตำแหน่ง เป็นผู้จัดการอาคาร หรือ Building Manager ในสายงาน Property Management รับผลตอบแทนที่มากขึ้นอีกด้วย เป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะได้ก้าวกระโดดตามศักยภาพที่มีในตัว” นางสาวเพชรลดา กล่าว

นางสาวเพชรลดา กล่าวเพิ่มเติมว่า สายงานด้าน Property Management ถือเป็นสายงานที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ แต่เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วง ปีที่ผ่านมา ประกอบกับองค์ความรู้ที่มีความเปลี่ยนแปลงในสายงาน ส่งผลให้ตลาดขาดแคลนบุคลากรคุณภาพที่มีทักษะพร้อมทำงาน กลุ่มที่เติบโตจากโครงการ Management Trainee เหล่านี้ จึงจะเข้ามาเติมเต็มส่วนงานด้าน Property Management ซึ่งปัจจุบัน เมเจอร์ฯมีบริษัทในเครือเพื่อรองรับการขยายธุรกิจคือ บริษัท เอ็มดีพีซี จำกัด (MDPC Expertise Meets Excellenceซึ่งให้บริการด้าน Property Management และงานขายโดยตรง

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะพัฒนาโครงการนี้ และดำเนินการรุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตให้แก่อนาคตของชาติ และขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ 

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี่ มีธุรกิจหลักในเครืออยู่ กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อการขาย 2.กลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และ 3.กลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มีวิสัยทัศน์ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโครงการระดับลักชัวรี่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค