เทสโก้ โลตัส รับรางวัลการเตรียมความพร้อมดีเด่น โชว์ความเป็นผู้นำวงการค้าปลีกไทยด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นางสาวอนุสรา โชควาณิชย์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย เทสโก้ โลตัส  เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลการเตรียมความพร้อมดีเด่น ณ งาน ประกาศรางวัล PDPA Awards 2020 – การเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำร่องค้าปลีกไทยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) A.D. 2019 ที่จะมีผลบังคับใช้ในปีหน้า โดยเทสโก้ โลตัส ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมทางการค้า และต่อต้านการติดสินบนและการกระทำทุจริตทุกรูปแบบ