บล.ไทยพาณิชย์ คว้า 3 รางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 จากเวที IAA Best Analysts Awards 2020

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) นำทีมโดย นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย คว้า “3 รางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ประจำปี 2563” (IAA Best Analysts Awards 2020) จัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ซึ่งรางวัลที่ได้ครั้งนี้ประกอบด้วย รางวัลทีมวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยม ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจการเงิน ทั้งประเภทนักลงทุนรายสถาบัน และ ประเภทนักลงทุนรายบุคคล โดยนางสาวกิตติมา สัตยพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์  รางวัลดังกล่าวนี้ได้สะท้อนถึงความสามารถที่โดดเด่นในการนำเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐานกลุ่มธุรกิจการเงินต่อนักลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำจนเป็นที่ยอมรับ นับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่จะเป็นกำลังให้กับทีมนักวิเคราะห์ SCBS มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุนต่อไป

นอกจากนี้ SCBS ยังได้รับ 4 รางวัล OUTSTANDING ประกอบด้วย ประเภทนักลงทุนรายบุคคล กลุ่มพลังงานและ ปิโตรเคมี นายชัยพัชร ธนวัฒโน ประเภทนักลงทุนรายสถาบัน กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร นางสาวศิริมา ดิสรา กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ไม่รวมปิโตรเคมี นางสาวระวีนุช ปิยะเกรียงไกร กลุ่มเทคโนโลยี นายกิตติสร พฤติภัทร

ทั้งนี้ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysts Association) จัดมอบรางวัลนักวิเคราะห์การลงทุนยอดเยี่ยมขึ้นเป็นปีที่ 11 เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิเคราะห์พัฒนาคุณภาพตลอดจนเป็นการเพิ่มคุณค่าของบทวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รางวัลนี้เป็นการยกย่องนักวิเคราะห์ที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างมีคุณภาพรวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจต่อนักวิเคราะห์และบริษัทหลักทรัพย์ต้นสังกัด