นโยบายแก้ไขปัญหาโลกร้อนชิ้นส่วนสำคัญที่ทุกธุรกิจควรมีในแผนปฏิบัติการ

เซลส์ฟอร์ซผู้นำระดับโลกด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ประกาศสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะของธุรกิจให้ตอบรับปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมเป็นองค์กรตัวอย่างในการลงมือปฏิบัติการใช้นโยบายเพื่อลดปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืนวันนี้ เซลส์ฟอร์ซได้นำนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสาธารณะของบริษัทอย่างเป็นทางการซึ่งนโยบายดังกล่าวมีความสำคัญเทียบเท่ากับนโยบายสิทธิความเท่าเทียม นโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเซลส์ฟอร์ซ

เราคนไทยต่างทราบกันดีว่า เดือนเมษายนคือเดือนที่ร้อนที่สุดแห่งปี ปัญหาเรื่องอากาศที่ร้อนมากขึ้นในแต่ละปีสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศขั้นรุนแรงซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติเคยเผชิญมา และยังคงเป็นปัญหาที่หนักหน่วงต่อสังคมรุ่นใหม่ปัญหาโลกร้อนทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพของผู้คนด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเราต้องร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ และใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าให้เกิดประโยชน์เชิงสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างพื้นฐานโอกาสด้านความเท่าเทียม สุขภาพที่ดีขึ้น การเติบโตทางเศรษฐกิจ และโลกที่ยั่งยืนให้กับลูกหลานของเราในอนาคต

แพลตฟอร์มนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อลดโลกร้อนของเซลส์ฟอร์ซอาศัยหลักการสามประการ ดังนี้:

  1. ลดแหล่งที่มาของการปล่อยมลพิษ และเพิ่มการใช้โซลูชันที่ผลิตมาจากธรรมชาติเพื่อให้จำนวนการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2550:เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โลกใบนี้จำเป็นต้องลดการปล่อยมลพิษทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ(Economy-wide) ให้ลดลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2030และต้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเป็นศูนย์ภายในปี 2050ให้ได้อย่างช้าที่สุด โดยเซลส์ฟอร์ซพร้อมช่วยสนับสนุนนโยบายต่าง ๆ ที่จะเป็นการช่วยลดแหล่งปล่อยมลพิษทั่วโลกลงและเพิ่มจำนวนการใช้งานโซลูชั่นที่ผลิตจากธรรมชาติโดยใช้หลักการด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบ
  2. ปรับทิศทางระบบเศรษฐกิจและการเงินให้เป็นไปตามอนาคตรูปแบบnet-zero:ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการคาร์บอนต่ำให้เป็นที่ต้องการบนท้องตลาดเซลส์ฟอร์ซจะแสดงให้โลกเห็นถึงโอกาสทางการตลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้จริง หากมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตคาร์บอนที่เป็นศูนย์(Net-zero)โดยเซลส์ฟอร์ซพร้อมช่วยเหลือภาครัฐ นักลงทุน และธุรกิจต่าง ๆ ให้สามารถพิจารณาและมองเห็นถึงความเสี่ยงจากภาวะโลกร้อน รวมไปถึงชี้แนะโอกาสใหม่ ๆที่จะตามมาในอนาคต
  3. สร้างความมั่นใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เท่าเทียม ไปสู่สังคมที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น:เซลส์ฟอร์ซมุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder)ทั้งหลายเพื่อปรับปรุงสังคมและรับประกันการเปลี่ยนแปลงที่จะมีความยุติธรรมและเท่าเทียมสำหรับผู้คนและชุมชน เพื่อก้าวไปสู่สังคม net-zero ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายสาธารณะของเซลส์ฟอร์ซความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืน และ บทบาทของเทคโนโลยีในการช่วยแก้ไขวิกฤตสิ่งแวดล้อม