กสิกรไทยเข้าทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน โดยมีพันบัตร ธปท. อิงอัตราดอกเบี้ย THOR เป็นหลักประกัน ย้ำการเป็นผู้นำในตลาดการเงินไทย

ธนาคารกสิกรไทยเข้าทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) โดยมีพันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิง Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) เป็นหลักประกัน ตอกย้ำการเป็นผู้นำและผู้มีบทบาทโดดเด่นในการมีส่วนร่วมอย่างรอบด้านเพื่อพัฒนาดอกเบี้ย THOR พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย THOR เข้าสู่ตลาดการเงินตามแนวทางของ ธปท. ที่การันตีรางวัล Best THOR Engagement Award จากแบงก์ชาติ 

นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารประสบความสำเร็จในการร่วมพัฒนาและส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ย Thai Overnight Repurchase Rate (THOR) อย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ธนาคารจึงได้เข้าทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) โดยมีพันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิง THOR เป็นหลักประกัน 

ธุรกรรมดังกล่าวแสดงถึงความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและเสริมสร้างสภาพคล่องในตลาดเพื่อรองรับการนำพันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิง THOR ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการออกจำหน่ายเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64 มาเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร่วมตลาดและประชาชนในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงใหม่อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของ ธปท. ในการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR เพื่อสนับสนุนตลาดการเงินให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ตอกย้ำการเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาดอกเบี้ย THOR ที่การันตีด้วยรางวัล Best THOR Engagement Award จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 ธนาคารกสิกรไทยเข้าทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Reverse Repo) โดยรับพันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิง THOR เป็นหลักประกันในการให้กู้ยืม และเมื่อวันที่ เม.ย. 64 ธนาคารกสิกรไทยเข้าทำธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) โดยนำพันธบัตร ธปท. ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอิง THOR ไปเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืม