ทรู เผยอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2564 จำนวน 4 ชุดระหว่าง 3.50-4.55% ต่อปี เตรียมเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อ 10-12 พฤษภาคม 2564

กลุ่มทรู รุกพัฒนาเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร  สร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุค Next Normal  ตอกย้ำผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลและระบบนิเวศครบวงจร เตรียมเปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จองซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2564 จำนวน 4 ชุด อายุ 3 ปี ถึง 5 ปี 9 เดือน ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2564 พร้อมประกาศอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50-4.55% ต่อปี โดยทั้งบริษัทฯและหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+”  แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”  โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า ทรูได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ในการออกหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ครั้งที่ 4/2564 เสนอขายต่อนักลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด  อายุ 3 ปี ถึง 5 ปี 9 เดือน ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการลงทุนหรือขยายกิจการของบริษัทฯ ชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดของบริษัทฯ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยทั้งบริษัทฯและหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เตรียมเสนอขายในวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2564

หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 4/2564 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้จำนวน 4 ชุด ดังนี้

  1. หุ้นกู้ชุดที่1อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 50% ต่อปี
  2. หุ้นกู้ชุดที่2อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 85% ต่อปี
  3. หุ้นกู้ชุดที่3อายุ 4 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 20% ต่อปี
  4. หุ้นกู้ชุดที่4อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 55% ต่อปี

พร้อมกันนี้ ทรู เข้าใจและห่วงใยความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้ลงทุน ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  จึงได้เพิ่มช่องทางการจองซื้อหุ้นกู้ อำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด ผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ทั้งนี้ นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านคอลล์เซ็นเตอร์ของธนาคารทั้ง 4 แห่งได้แล้ววันนี้

  •  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร.1333และสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน BualuangmBanking
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888 กด 819 โดยจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784 และสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านSCB Easy App
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1558 กด#9 (เปิดจองซื้อเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777 และสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่านCIMB Thai Digital Banking

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อตามความเหมาะสม