LPP เปลี่ยนชื่อใหม่ มุ่งขยายบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ หรือ LPP ได้ฤกษ์เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด” เพื่อสร้างความชัดเจนในแบรนด์ LPP ในฐานะผู้นำในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร

นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) บริษัทบริหารจัดการชุมชนในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า ปัจจุบันบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัดได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด“ โดยยังคงใช้ชื่อย่อ “LPP” เช่นเดิมเพื่อสร้างความชัดเจนในแบรนด์ LPP ในฐานะผู้นำในการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร(Integrated Property Service Management Provider)

ในขณะเดียวกันบริษัทมีแผนขยายงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมในอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ทั้งการบริหารอาคารพักอาศัย สำนักงานอาคารในเชิงพาณิชย์ การรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสะอาด ในฐานะที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านงานบริหารโครงการที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าของการบริการหลังการส่งมอบจากผู้พัฒนาไปยังผู้ซื้อ เพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินในระยะยาวทั้งเพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุน

“นอกจากงานบริหารอาคารพักอาศัย สำนักงาน และอาคารเชิงพาณิชย์ ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางและพื้นที่ส่วนกลางซึ่งมีจุดเด่น คือ การบริหารคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยทุกเพศ ทุกวัย ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว LPP ยังให้บริการบริหารงานระบบการจัดการสินทรัพย์ให้เช่า งานบริการจัดหาผู้เช่าและผู้ซื้อ โดยรับผิดชอบในการบริหารทรัพย์สินประเภทห้องชุดพักอาศัยที่ผู้ซื้อหรือนักลงทุนต้องการจัดหาผู้เช่าและผู้ซื้อ ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้เช่าที่มีคุณภาพเพื่อการอยู่รว่มกันอย่างปลอดภัยในชุมชน การบริหารอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ (Facility Management) และงานบริการด้านวิศวกรรมที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญเฉพาะด้าน ตั้งแต่การดูแลควบคุมระบบการบำรุงรักษา และการปรับปรุงซ่อมแซมระบบอาคารชุด” นางสาวสมศรี กล่าว

ปัจจุบัน LPP บริหารจัดการโครงการทั้งอาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน และอาคารในเชิงพาณิชย์ ทั้งสิ้นกว่า 200 โครงการ บนพื้นที่รับผิดชอบกว่า 10 ล้านตารางเมตร คิดเป็นจำนวนห้องชุดกว่า 150,000 หน่วย ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีรายได้รวม ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 750 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเติบโตไม่น้อยกว่าปีละ 20%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LPN Call Center 02-689-6888 หรือ Facebook : LPN Connect หรือแอพพลิเคชั่น LINE OAที่ @LPNConnect