Techsauce ชูวิสัยทัศน์เดินหน้าสู่ Tech Knowledge Sharing Platform ขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นเมืองศูนย์กลางเทคสตาร์ทอัพในภูมิภาคอาเซียนขยาย 3 บริการใหม่

Techsauce (เทคซอส) ยกระดับสู่ Tech Knowledge Sharing Platform แพลตฟอร์มคอนเทนท์ด้านเทคโนโลยีในโลกธุรกิจและนวัตกรรมครบวงจรที่สุดของไทย พร้อมร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตก้าวสู่เวทีโลก ประกาศก้าวสำคัญขยาย 3 บริการใหม่ เดินหน้าธุรกิจ Transformation เตรียมความพร้อมให้องค์กรไทยก้าวสู่ดิจิทัลเทคโนโลยี เติมเต็มข้อมูลสถิติการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์ม Techsauce Startup Directory ให้นักลงทุนและผู้ประกอบการใช้ประโยชน์ในการลงทุน พร้อมส่งบริการน้องใหม่ ConNEXT เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สายงานดิจิทัลป้อนตลาดแรงงานของไทย เพิ่มทักษะและองค์ความรู้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน ปักหมุดร่วมขับเคลื่อนไทยสู่เมืองศูนย์กลางเทคสตาร์ทอัพของภูมิภาคอาเซียน

นางสาวอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เปิดเผยว่า Techsauce ได้ขับเคลื่อนองค์กรมาครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่การเป็น Tech Knowledge Sharing Platform แพลตฟอร์มที่รวบรวมคอนเทนท์ด้านเทคโนโลยีในโลกธุรกิจและนวัตกรรมไว้อย่างครบวงจรที่สุดในประเทศไทย รวมถึงเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลของสตาร์ทอัพไทยสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนทั่วโลก พร้อมร่วมสร้างและผลักดันบริษัทเทคสตาร์ทอัพของไทย เพื่อตอบโจทย์ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ที่จะกลายเป็นภูมิภาคสำคัญมีการเติบโตทางเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพต่อจากประเทศจีน (Southeast Asia is the next China)

ก้าวสำคัญของ Techsauce คือ การขยายสู่ธุรกิจใหม่ 3 ด้าน ได้แก่ 1. Transformation การเตรียมความพร้อมขององค์กร (Big Corporate) เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของคลื่น Disruption และพร้อมก้าวสู่ดิจิทัลเทคโนโลยี 2. แพลตฟอร์ม Techsauce Startup Directory รวบรวมสถิติการระดมทุนทั้งหมดในประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์ในการลงทุน และ 3. ธุรกิจ ConNEXT เชื่อมต่อคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานของไทยในยุคดิจิทัล โดยร่วมพัฒนาบุคลากรเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีรองรับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งธุรกิจใหม่นี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

เปิดตัว ConNEXT แพลตฟอร์มเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่สู่ตลาดแรงงาน

นายวริศร เผ่าวนิช กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า Techsauce เห็นถึงปัญหาในตลาดแรงงานที่คนรุ่นใหม่จำนวนกว่า 250,000 คนที่จบการศึกษาออกมาในแต่ละปีซึ่งนอกจากเรื่องการแข่งขันแล้ว ยังมีสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงนี้ เข้ามาซ้ำเติม ทั้งนี้ จากการสำรวจปัญหาพบข้อมูลที่น่าสนใจคือ เด็กรุ่นใหม่ 37% เจอปัญหาขาดทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน และ 34% เรียนในสิ่งที่ไม่ได้ชอบทำให้ไม่รู้ว่าควรทำงานอะไร ส่วนที่เหลือมีความกังวลเกี่ยวกับค่าตอบแทน หรือกลัวเสียเวลาไปกับงานที่ตัวเองอาจไม่ได้ชื่นชอบหรือถนัด ในขณะเดียวกันองค์กรต่าง ๆ ก็ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพมาร่วมขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้น แพลตฟอร์ม “ConNEXT” พร้อมจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์แก้ปัญหาเหล่านี้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ ก่อนเข้าไปทำงานในบริษัทต่าง ๆ ผ่านคลังข้อมูลที่หลากหลาย มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต้องมีในการทำงาน รวบรวมตำแหน่งงานที่น่าสนใจ และข้อมูลด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก ที่สำคัญช่วยเตรียมความพร้อมทั้งด้าน Mindset Skillset และ Toolset โดย ConNEXT ยังจะมีการจัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน โดยรายละเอียดสามารถติดตามได้ผ่านทาง https://techsauce.co/connext

เดินหน้า Transformation เตรียมความพร้อมให้องค์กรไทยก้าวสู่ดิจิทัลเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ

สำหรับธุรกิจ Transformation การปรับองค์กรให้พร้อมรับมือดิสรัปชันและก้าวสู่ดิจิทัล ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องเร่งด่วนขององค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกดิสรัปชัน (Disruption) ซึ่ง Techsauce ได้ร่วมสนับสนุนและทำงานกับองค์กรชั้นนำของไทย ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทข้ามชาติ และภาครัฐ ในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์, การพัฒนาทักษะบุคลากร (upskill/ reskill) ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และการร่วมสร้างนวัตกรรมในองค์กรรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Venture Builder, Workshop, กิจกรรมระดมความคิดพัฒนาทักษะผ่านกระบวนการ Hackathon เป็นต้น พร้อมทั้งยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลกกว่า 10,000 บริษัท ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีในการช่วยจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ให้กับองค์กรใหญ่ของไทยที่กำลังค้นหานวัตกรรม ทั้งรูปแบบพันธมิตรและการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีจากทั่วโลก

เปิดตัว Techsauce Startup Directory รวบรวมสถิติการระดมทุนทั้งหมดของประเทศไทย

ขณะที่ Techsauce Startup Directory รวบรวมสถิติการระดมทุนทั้งหมดของประเทศไทย โดยมีทั้งข้อมูลการระดมทุนระหว่าง Startup และ Investor จาก Ecosystem ของไทย ทำให้ผู้ใช้สามารถดูภาพรวมการระดมทุนของสตาร์ทอัพไทย ทั้งภาพรวมแสดงเป็นรายปี รายอุตสาหกรรม หรือ Stage การระดมทุน รวมถึงเข้าชมรายละเอียดเป็นรายการลงทุนของแต่ละ Startup และ Investor ได้ด้วย ซึ่งจะมีการอัพเดทข้อมูลทุกวัน และยังเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของ Techsauce เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่สำคัญของอุตสาหกรรมธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศไทย  สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://startupdirectory.techsauce.co/ และดูวิธีการใช้งานได้ที่ https://youtu.be/SNZyVlAR7ps

ทั้งนี้ ฐานข้อมูลทั้งหมดจะมาจาก Techsauce ที่มีการรวบรวมข้อมูลการระดมทุนของสตาร์ทอัพไทยในรูปแบบของ Thailand Startup Ecosystem Report จากข้อมูลที่รวบรวมมากว่า 10 ปี ตั้งแต่ปี 2012 เป็นข้อมูลที่ได้รับการยอมรับและถูกอ้างอิงจากหลายหน่วยงานทั้งไทยและต่างประเทศมากมาย รวมถึงสื่อต่างประเทศ อาทิ CNN เป็นต้น

“จากแผนการดำเนินงานที่วางไว้ Techsauce มีความตั้งใจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก กับสตาร์ทอัพไทย และร่วมสนับสนุนการสร้างบุคลากรไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสู่ตลาดแรงงานของประเทศมากขึ้น พร้อมร่วมผลักดันให้บริษัทเทคสตาร์ทอัพของไทยเติบโตสู่ระดับภูมิภาค ยกระดับประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคภายในปี 2025” นางสาวอรนุช กล่าวในตอนท้าย