ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เดินหน้าสานต่อ “โครงการ มิซุอิกุ (Mizuiku): สอนน้องรักษ์น้ำ” สู่ปีที่ 3

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มยอดนิยมภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ผนึกกำลังกับ กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษา ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ใน “โครงการ มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ประจำปี 2564

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ เพราะ “น้ำ” สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา  บริษัทฯ มุ่งมั่นสานต่อปรัชญา “มิซุ โตะ อิคิรุ (Mizu To Ikiru)” หรือ “การอยู่ร่วมกับน้ำ” สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างรู้คุณค่าของน้ำ และดำเนินโครงการเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ รวมถึง “โครงการ มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ซึ่งถือเป็นโครงการหลักที่บริษัทฯ ขับเคลื่อนและขยายผลอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และตระหนักถึงการใช้น้ำในชีวิตประจำวันอย่างคุ้มค่า เพื่อส่งต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนรุ่นถัดไป

นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์องค์กรที่มุ่งเน้น “การเติบโตอย่างยั่งยืน” (Growing for Good) คือการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม “ด้วยเหตุนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จึงไม่ลังเลที่จะดำเนิน ‘โครงการ มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ’ อย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 3 โดยมุ่งขยายผลครอบคลุมโรงเรียนกว่า 200 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี สระบุรี และนครปฐม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ให้น้อง ๆ นักเรียนได้ร่วมสนุก เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘เทรน เดอะ วอเตอร์ แอมบาสซาเดอร์’ การจัดกิจกรรม ‘ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ’ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ อาทิ การประกวดการแสดงละครเวทีในโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องน้ำ การทำโครงการอนุรักษ์น้ำในโรงเรียนหรือชุมชน การประกวดวาดรูปหัวข้อ ‘น้ำที่รัก(ษ์)’ และ การมอบรางวัล ‘โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ’”

สำหรับการจัด “โครงการ มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ”  ในปีที่ 3 นี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังได้ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท กล่องวิเศษ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทาง “เรียนรู้การดำรงชีวิต อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดย นางกรแก้ว เทียนศิริ ผู้อำนวยการโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท กล่องวิเศษ จำกัด กล่าวว่า “กล่องวิเศษ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมอุดมการณ์กับทาง ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ในการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกฝังเยาวชนให้มีความรัก ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม  โดยการผนึกกำลังในครั้งนี้เป็นหนึ่งในความทุ่มเทที่จะหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี ใส่ใจทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ และจุดประกายความคิดให้เยาวชนเริ่มอนุรักษ์น้ำในชีวิตประจำวัน”

นอกจากนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดย นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ชี้ให้เห็นว่า “วิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คือการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา เพื่อแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องน้ำให้กับน้องๆ นักเรียน อาทิ การทดสอบคุณภาพน้ำ แนวทางการอนุรักษ์น้ำ รวมถึงผลกระทบของขยะที่มนุษย์ทิ้งลงไปในแหล่งน้ำ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆ และครอบครัวด้วย” ส่วน นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ ให้ความเห็นว่า “กิจกรรมต่างๆ ในโครงการนี้ สอดคล้องกับพันธกิจของกรมทรัพยากรน้ำในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ เพราะ น้ำคือความมั่นคงของประเทศ แน่นอนว่าปัญหาการขาดแคลนน้ำจะส่งผลกระทบกับชีวิตผู้คนในทุก ๆ ด้าน อาทิ การใช้น้ำในการดำรงชีวิต การทำมาหากิน การท่องเที่ยวและคมนาคม ฉะนั้นการปลูกฝังความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำ พร้อมสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนเห็นความสำคัญของน้ำตั้งแต่เยาว์วัย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก”

ในขณะเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินโครงการในปีนี้ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย   ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จึงได้เรียนเชิญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โดย นายวิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 กล่าวเน้นย้ำว่า “ความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม เป็นหัวใจสำคัญที่จะหล่อหลอมเยาวชนให้ห่วงใยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมการดำรงชีวิต  โดย ‘โครงการ มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ’ ตอบโจทย์ในจุดนี้ คือ  ให้ความรู้น้องๆ นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  จึงมีความยินดีเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาของโครงการ เพื่อเน้นย้ำในความสำคัญของความรู้ต้องคู่กับการเป็นพลเมืองที่ดี”

“ทั้งนี้ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะผลักดัน ‘โครงการ มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ’ สู่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และพร้อมจะส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้ให้แก่ครอบครัวและผู้อื่น เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีต่อไปในอนาคต” นายอชิต โจชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวทิ้งท้าย