ผลิต-ไฟฟ้าลาว หรือ EDL-Gen เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 3 ปี ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เตรียมเปิดให้จองซื้อ 5-7 ก.ค.นี้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว (มหาชน)’ หรือ EDL-Gen ผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ของ สปป.ลาว ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 วงเงินรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ ปี ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ เดือน เตรียมเสนอขายวันที่ 5, 6, 7 กรกฎาคม 2564 โดยมี ทวิน ไพน์ กรุ๊ป ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT และเป็นที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ พร้อมเผยทริสเรตติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ BBB- และแนวโน้มอันดับเครดิตในระดับ Negative สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจของ EDL-Gen ที่เป็นผู้นำพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียนและโอกาสการเติบโตจากแผนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งเพิ่มเป็น 2,435 เมกะวัตต์ภายในปี 2572

คุณดวงสี พารายก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว (มหาชนหรือ EDL-Genเปิดเผยว่า จากนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ผู้นำการผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว โดยนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับกระแส Green Energy โดยบริษัทฯ บริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและผลักดันให้ สปป.ลาว เป็นผู้ส่งออกพลังงานสะอาดและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

คุณวันแสง วันนะวง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน EDL-Gen กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยได้ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งให้เพียงพอต่อความต้องการภายใน สปป.ลาว และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินไปยังต่างประเทศ โดยมีประเทศไทย เวียดนามและกัมพูชาเป็นผู้รับซื้อพลังงานรายใหญ่ในภูมิภาคนี้  

ทั้งนี้ EDL-Gen มีแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งรูปแบบการพัฒนาโครงการเอง และเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชน (IPP) โดยมีเป้าหมายภายในปี 2572 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมเพิ่มเป็น 2,435 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมของโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว 1,683 เมกะวัตต์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งบริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหุ้นกู้ของ EDL-Gen เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2564 

นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ กล่าวว่า EDL-Gen ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยที่เสนอขายไม่เกิน ล้านหน่วย อายุ ปี โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ครบอายุไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี  กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ เดือน 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองขั้นต่ำ 100 หน่วย โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ชุดนี้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบไปด้วย บริษัทหลักทรัพย์  เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์  โกลเบล็ก จำกัดบริษัทหลักทรัพย์  ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์  ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) ซึ่งการเสนอขายครั้งนี้กำหนดให้นักลงทุนชำระค่าจองซื้อในวันที่ 5, 6, 7 กรกฎาคม 2564

สำหรับหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ EDL-Gen ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ มิถุนายน 2564 ที่อันดับ BBB- และแนวโน้มอันดับเครดิต Negative ทั้งนี้ EDL-Gen มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแผนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรองรับความต้องการใช้พลังงานในภูมิภาคนี้ จากการที่รัฐบาลลาวมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทยจำนวน 9,000 เมกะวัตต์ ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ รวมถึงโอกาสการเติบโตจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศกัมพูชาและเวียดนามที่มีสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้ารวมกันมากกว่า 11,000 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ EDL-Gen จะขยายตัวได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต   

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมพลังงานยังมีเสถียรภาพและไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าภายใน สปป.ลาว และในภูมิภาคอาเซียนยังขยายตัวได้ดี ทำให้ EDL-Gen มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ รวมถึงหนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่ถึง เท่า สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ EDL-Gen ได้เป็นอย่างดี