Google ทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลกอัปเดตข้อมูลด้านสุขภาพ ช่วยให้คนไทยค้นหาเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19

Google ทำงานร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่ออัปเดตข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19 โดยวันนี้บน Google Search ช่วยให้คนไทยสามารถค้นหาข้อมูลวัคซีนทั่วไป ด้วยการค้นหาคำว่า “วัคซีน โควิด” หรือ “ผลข้างเคียงของวัคซีน โควิด” หรือค้นหาแบบเจาะจงวัคซีนด้วยคำว่า “วัคซีน AstraZeneca” หรือ “ผลข้างเคียงของวัคซีน AstraZeneca” ก็จะพบกับชุดข้อมูลรายละเอียดของผลข้างเคียงเป็นภาษาไทยสำหรับวัคซีนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

Google ให้ความสำคัญในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกและประเทศไทย และมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ Google จะยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคสาธารณสุข ภาคการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนจะได้รับความช่วยเหลือในยามที่ต้องการมากที่สุด