บีเจซี ย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนระดับโลก ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก FTSE4Good Emerging Market and FTSE4Good ASEAN 5 โดยฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell)

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ตอกย้ำความเป็นองค์กรชั้นนำด้านความยั่งยืนระดับโลก โดยการจัดอันดับให้เป็นสมาชิกทั้งในกลุ่ม FTSE4Good Emerging Market and FTSE4Good ASEAN 5 จาก FTSE Russell บริษัทอิสระผู้ให้บริการระดับโลกด้านการจัดทำดัชนีมาตรฐาน การวิเคราะห์ และโซลูชันด้านข้อมูล ยืนยันถึงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series  ทั้งในกลุ่ม “FTSE4Good Emerging Market and FTSE4Good ASEAN 5” เป็นความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นว่า บีเจซี เป็นองค์กรชั้นนำด้านพาณิชยกรรมนำเข้า-ส่งออก การผลิตและการให้บริการอย่างครบวงจรของประเทศ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

บีเจซีมีความเชื่อว่าอุตสาหกรรมที่ดีจะต้องควบคู่ไปกับกรอบแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล สอดคล้องกับหลักการความยั่งยืนหรือ (Environment, Social and Governance : ESG) เพื่อสร้างผลกระทบสุทธิเชิงบวกกับระบบนิเวศ พร้อมทั้งผลักดันการเติบโตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม และดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีจรรยาบรรณ และเป็นธรรม เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศไทยสร้างคุณค่าแก่สังคมไทยในทุกภาคส่วน มุ่งสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

“ความสำเร็จครั้งนี้ เกิดจากพลังของบุคลากรในองค์กร ตั้งแต่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้นำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนด้านความอย่างยั่งยืนที่มั่นคง”