เชฟรอนร่วมสู้วิกฤต COVID-19 เคียงข้างคนไทย

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาและดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้ส่งพลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทางการแพทย์และภาครัฐในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบเพื่อให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้

นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “เชฟรอนดำเนินภารกิจจัดหาพลังงานให้กับประเทศไทยมาเกือบ 6 ทศวรรษ ซึ่งสิ่งที่เราทำควบคู่กันไปด้วยอย่างต่อเนื่อง คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านการดำเนินโครงการเพื่อสังคมร่วมกับองค์กรพันธมิตรและชุมชน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเมื่อมีวิกฤตต่างๆ เกิดขึ้น รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเชฟรอนได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการรับมือวิกฤตนี้ นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ภายใต้งบประมาณเกือบ 20 ล้านบาท โดยหวังให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ได้โดยเร็ว ครอบคลุมทั้งความช่วยเหลือเฉพาะหน้า เช่น การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ที่จะนำไปสู่การสร้าง know-how และ innovation เพื่อเสริมศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 และวิกฤตโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้”

เสริมแกร่งบุคลากรทางการแพทย์

เชฟรอนได้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าในการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า คือการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ (Powered Air Purifying Respirators) ตู้ตรวจเชื้อความดันบวก (Positive Pressure Isolation Chamber) หน้ากากอนามัย N95 แว่นครอบตานิรภัย (Safety Goggle) และชุดคลุมปฏิบัติการ (Protective Coverall) เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานภาครัฐทั้งในกรุงเทพฯ สงขลา นครศรีธรรมราช ชลบุรี และสมุทรสาคร นอกจากนี้ ยังมอบบัตรเติมน้ำมัน CALTEX Starcash มูลค่ารวม 125,000 บาท เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ในจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลแม่สอด ในจังหวัดตากอีกด้วย รวมถึงการมอบงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข อาทิ มอบเงิน 500,000 บาท แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนโครงการสงขลาสู้โควิด-19 เพื่อสนับสนุนภารกิจรับมือโควิด-19 ในจังหวัดสงขลาทุกภาคส่วน

สร้างศักยภาพรับมือโควิด-19 เชิงรุกผ่านงานวิจัย

เชฟรอนได้มอบทุนวิจัยจำนวน 1,085,600 บาท ให้กับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับดำเนินโครงการวิจัย “การใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ” ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินงาน โดยผลการวิจัยในระยะแรกพบว่าสุนัขมีความแม่นยำในการจำแนกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้สูงถึง 94.8% นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้รับการอนุมัติและอนุญาตจากกรมควบคุมโรค ให้สามารถนำสุนัขไปปฏิบัติงานในพื้นที่สาธารณะได้ในเร็วๆ นี้ อีกทั้งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการประสานความร่วมมือสำหรับการฝึกสุนัขของหน่วยงานอีกด้วย โครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างองค์ความรู้เพื่อเสริมศักยภาพของหน่วยงานสาธารณสุขในการรับมือกับโรคโควิด-19 เท่านั้น แต่ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการใช้สุนัขดมกลิ่นตรวจหาผู้ป่วยโรคอื่นๆ ต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย

หนุนภารกิจฉีดวัคซีน

เชฟรอนยังได้การสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในภารกิจฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยเชฟรอนได้มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ มูลค่า 2,306,096 บาท แก่ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ คอมพิวเตอร์แบบพกพาจำนวน 20 เครื่อง รวมมูลค่า 410,880 บาท แก่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สำหรับใช้ในการดำเนินงานฉีดวัคซีนของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว

นอกจากนั้น ทีมบุคลากรของเชฟรอนที่เชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อนำมาวางระบบการทำงานของจุดบริการวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร และนำเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเพื่อนำมาดำเนินการจริง ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ทั้ง 5 แห่งของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนถึงวันละ 10,000 คน

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวเสริมว่า “นอกจากการสนับสนุนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว บริษัทฯ ยังอยู่ในระหว่างจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึงแสวงหาโอกาสในการให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือกับวิกฤตโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมเป็นพลังสนับสนุนให้ประเทศไทยและคนไทยก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน”