สิงห์ เอสเตท คว้ารางวัลอาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Award

บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Award ประเภทอาคารสำนักงาน ประจำปี 2564 จากการไฟฟ้านครหลวง ที่มอบให้แก่อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ และอาคารเอส เมโทร ตอกย้ำประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการพลังงานและระบบอากาศภายในอาคารที่มีคุณภาพ ตามแนวคิด Enriching Life ขององค์กร เพื่อมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

นายโอฬาร วัยอุดมวุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจค้าปลีกและการพาณิชย์ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า รางวัลอาคารประหยัดพลังงานที่เราได้รับในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่สิงห์ เอสเตท ให้ความสำคัญกับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ไปจนถึงการก่อสร้างที่ลงลึกในทุกรายละเอียด แนวคิด Enriching Life ของบริษัทได้ส่งต่อมาถึงการพัฒนาอาคารสำนักงานในทุกๆ แห่ง เพื่อส่งมอบคุณภาพในระดับ Best in Class ให้กับผู้เช่าและผู้ที่เข้ามาใช้บริการ พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ สิ่งที่มากกว่ารางวัลที่เราได้รับ คือความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมอย่างยั่งยืน

สิงห์ เอสเตท ได้นำโมเดลกรีนแวลูเชน (Green Value Chain) มาใช้ในทุกโครงการของบริษัท เพื่อเดินหน้าสู่ “องค์กรแห่งความยั่งยืน” ซึ่งจะมีข้อตกลงให้ผู้เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในงานของตนเอง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงการที่ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่จะต้องคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีแนวคิดเดียวกัน การคัดเลือกวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนกระทั่งส่งมอบให้แก่ลูกค้า

ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือโครงการสิงห์ คอมเพล็กซ์ ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดสีเขียว หรือ Green Concept โดยเลือกใช้วัสดุและระบบภายในอาคารที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้กระจกที่ป้องกันความร้อนจากภายนอกเพื่อลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน และระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ได้มาตรฐาน รวมถึงมีจุดชาร์จสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์ MEA Energy Award ที่มอบให้แก่อาคารดีเด่นได้พิจารณาจาก 2 ด้าน คือ 1) ดัชนีการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งคำนวณตัวแปรพื้นฐานของการใช้พลังงานภายในอาคารว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และ 2) พิจารณาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งมีความสำคัญต่อภาวะความสบายและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้งานในอาคาร ซึ่งทั้งอาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ และอาคารเมโทรโพลิส ต่างผ่านเกณฑ์ระดับสูงตามที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด จึงได้รับตราสัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น ประเภทอาคารสำนักงาน ประจำปี 2564 โดยสิงห์ เอสเตท จะส่งต่อคุณภาพทั้งหมดนี้ ไปยัง S Oasis  อาคารสำนักงานอัจฉริยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่ บนถนนวิภาวดี ที่พร้อมนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เช่าและผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในต้นปีหน้า