บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับสินเชื่อจาก IFC เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs)

ธุรกิจขนาดเล็กต่าง ๆ จะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินมากขึ้น ด้วยการให้สินเชื่อเป็นครั้งแรกของ IFC ในสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFI) ในประเทศไทย คือ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (TIDLOR)  โดยการให้สินเชื่อของ IFC ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว โดยการส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ การเสริมสร้างการจ้างงาน และการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน

การสนับสนุนทางการเงินของ IFC ในรูปแบบของสินเชื่อ มีจำนวนสูงถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3,000 ล้านบาท) ซึ่งจะช่วยให้ TIDLOR สามารถเพิ่มปริมาณการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) ในประเทศได้ โดย IFC จะช่วยให้ TIDLOR สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายจากนักลงทุนต่างประเทศ และสนับสนุนบริษัทในการยกระดับกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของตนเอง

ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและ รายย่อย (MSMEs) คิดเป็นร้อยละ 86 ของแรงงานในประเทศไทย และคิดเป็นร้อยละ 45 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ก่อนเกิดโรคโควิด-19 ธุรกิจเหล่านี้ยังขาดการเข้าถึงทางการเงินประมาณ 41,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคิดเป็น 10.3% ของ GDP ของประเทศ และต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  อาทิ การยกเลิกคำสั่งซื้อ ยอดขายที่ลดลง ห่วงโซ่อุปทานที่หยุดชะงัก และการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งการปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ของธนาคารยังมีความเข้มงวดขึ้น จากอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่สูงขึ้น

ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การให้สินเชื่อของ IFC จะช่วยให้ TIDLOR ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) มีความแข็งแกร่งด้านเงินทุนมากยิ่งขึ้น และสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ของเราที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลและการใช้ข้อมูลมากขึ้นในการให้สินเชื่อ” นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) กล่าว

สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFI)  ส่วนใหญ่ยังมีขนาดเล็ก คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ ของสินทรัพย์รวมของระบบการเงินของประเทศไทย สาเหตุหลักนั้นมาจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเหล่านั้น ไม่สามารถรับเงินฝาก ขาดแหล่งเงินทุนที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายการให้สินเชื่อแก่แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ไม่มีสินทรัพย์ถาวรมาค้ำประกันและถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของ IFC ในประเทศไทย การให้สินเชื่อของ IFC จะช่วยเพิ่มบริการทางการเงินที่เข้าถึงได้ สะดวก และเหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการจ้างงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน” Jane Xu ผู้จัดการ IFC ประจำประเทศไทยและเมียนมาร์กล่าว “การสนับสนุนของ IFC จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่มีศักยภาพ ในขณะเดียวกันก็จะส่งผลต่อการแข่งขันของคู่แข่งและเร่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทย” Xu กล่าวเสริม

IFC เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินและการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในภาคเอกชนของประเทศไทย ณ เดือนมิถุนายน 2564 IFC ได้มีการลงทุนเป็นจำนวนสูงถึง 875 ล้านเหรียญสหรัฐ 

เกี่ยวกับ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance CorporationIFC) 

บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance CorporationIFC) เป็นสมาชิกและหนึ่งในหน่วยงานภายใต้กลุ่มธนาคารโลก เป็นสถาบันระดับโลกเพื่อการพัฒนาและมุ่งเน้นการทำงานกับภาคเอกชนในตลาดเกิดใหม่ที่ใหญ่ที่สุด IFC มีการดำเนินการในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยนำเงินทุน ความเชี่ยวชาญ และมีศักยภาพในการร่วมสร้างโอกาสและสร้างตลาดให้กับประเทศที่กำลังพัฒนาทั่วโลก ในปี 2563 บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศได้อนุมัติความช่วยเหลือเงินทุนระยะยาวกว่า 31,500 ล้านเหรียญสหรัฐแก่บริษัทเอกชนและสถาบันการเงินในประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ โดยใช้ศักยภาพของภาคเอกชนเพื่อช่วยสร้างความเจริญและขจัดความยากจน เพื่อต่อสู้กับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 รายละเอียดเพิ่มเติม www.ifc.org

เกี่ยวกับ บมจ. เงินติดล้อ 

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“TIDLOR“) เจ้าของแบรนด์เงินติดล้อที่เป็นที่หนึ่งในใจ (Top of Mind) ซึ่งเป็นผู้นำในการจัดหาสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินของธนาคาร (Underbanked) และเป็นนายหน้าประกันภัยวินาศภัยที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย ด้วยสาขากว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ TIDLOR ทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงได้ ยุติธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบแก่ประชาชนไทยที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินของธนาคาร โดยเสนอทางเลือกทางการเงินที่ดีกว่าในยามยากลำบาก TIDLOR ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ที่เงินติดล้อ เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ” สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายของบริษัท เพื่อสร้างโอกาสให้กับลูกค้าได้มีชีวิตหมุนต่อได้อย่างยั่งยืน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

www.ifc.org/eastasia
www.twitter.com/IFC_EAP
www.youtube.com/IFCvideocasts 
www.ifc.org/SocialMediaIndex
www.instagram.com/ifc_org
www.facebook.com/IFCeap
www.facebook.com/IFCwb

www.linkedin.com/showcase/ifcasiapacific