ย้อนชมจำนวนผู้โดยสาร BTS ตั้งแต่เกิดการระบาดของโรค COVID-19 เมื่อเดือน มี.ค. 63