BJC ติดอันดับหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ได้รับการจัดอันดับให้เป็น หนึ่งใน 146 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน ‘Thailand Sustainability Investment’ (THSI) ประจำปี พ.ศ. 2564 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท ‘กลุ่มบริการ’ (Services) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการประเมินความยั่งยืนโดยครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ ธรรมาภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะของสังคม และเศรษฐกิจของประเทศไทยในหลายปัจจัย ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี เรียนรู้ที่จะปรับตัว และรับมือต่อ Digital Disruption โดยได้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเสริมด้านการบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเกิดความพึงพอใจสูงสุดและกลับมาใช้บริการกับเรา โดยมุ่งหมายดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การรักษาสิ่งแวดล้อม และการดูแลสังคม รวมถึงการบริหารจัดการต่อสถานการณ์ความเสี่ยง และสภาวะวิกฤตอย่างรอบด้าน เพื่อร่วมก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน”

ทั้งนี้ จากการที่กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ได้เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน (THSI) อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 นับเป็นเครื่องหมายของความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมขององค์กรให้เป็นไปตามหลักการและมาตรฐานด้านความยั่งยืน โดยวางนโยบายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนา ต่อไปในอนาคต นายอัศวิน กล่าวสรุป