ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป คว้ารางวัล Rising Star Sustainability Award ในพิธีมอบรางวัลด้านความยั่งยืน Sustainability Award ประจำปี 2564

ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Award สำหรับบริษัทจดทะเบียน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในงาน SET Awards 2021 ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social และ Governance หรือ ESG) บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2555 และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Award ในนามของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป” พร้อมเสริมว่า “ความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเรายึดมั่นในหลักการของบรรษัทภิบาล ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม

และความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด รางวัลนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ของเราในการมุ่งมั่นรักษามาตรฐานและร่วมสร้างจิตสำนึกด้านความยั่งยืน ดิฉันขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคน สำหรับความทุ่มเทในการร่วมรักษาและยกระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นแบบอย่างให้แก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเกิดใหม่ในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่จะมาร่วมสร้างสรรค์การเติบโตอย่างยั่งยืนอันจะเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลังต่อไป”

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้ดำเนินการโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นมากมาย รวมถึงโครงการ Clean Water for Planet ที่ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2559 โดยมุ่งสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกต่อส่วนรวมให้ชุมชนต่างๆ ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบระบบบำบัดน้ำเสียให้กับชุมชนต่างๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในลำคลองโดยใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันเป็นระบบบำบัดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9)  ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งมอบระบบบำบัดน้ำเสียให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จังหวัดระยอง รวมทั้งยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ให้แก่เทศบาลตำบลหนองคล้า จังหวัดจันทบุรี นอกจากนั้น ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในโครงการบริหารจัดการน้ำเสียและวิศวกรรมการบำบัดน้ำเสียเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมวิศวกร โดยเน้นการนำความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานในสถานที่จริงภายในนิคมอุตสาหกรรม และชุมชนโดยรอบนิคมฯ อีกด้วย

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังจัดทำโครงการส่งเสริมและติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ลูกค้าทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ที่กำลังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ทุก ๆ โครงการของดับบลิวเอชเอ ล้วนสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ขององค์กร บริษัทฯ ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการเพื่อชุมชนต่าง ๆ ทั้งในด้านการช่วยเหลือสังคม การศึกษา เยาวชนและกีฬา การพัฒนาบุคลากรและสร้างเสริมศักยภาพของชุมชนอีกมากมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการขับเคลื่อนโครงการใหม่ ๆ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น