เรียนจบแล้ว! นักศึกษา TUXSA รุ่นแรกจบการศึกษาปริญญาโทออนไลน์ของธรรมศาสตร์ร่วมกับ SkillLane พร้อมผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจาก อว.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane (สกิลเลน) บริษัท Digital Learning Platform อันดับ 1 ของไทย เผยความสำเร็จโครงการ TUXSA หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์แบบ Self-Paced ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพของนักศึกษา โดยในปี 2565 นี้จะมีนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขา Business Innovation (M.B.A. Business Innovation) รุ่นแรกจบการศึกษาเป็นมหาบัณฑิต โดยหลักสูตรผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

TUXSA คือหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane ซึ่งเปิดตัวในปี 2562 เพื่อส่งมอบทักษะแห่งอนาคตให้คนไทยก้าวทันโลกยุคใหม่ โดยเป็นการเรียนในแบบ Self-Paced Online Master’s Degree แห่งแรกของไทย ปัจจุบันมีอยู่สองสาขาวิชาด้วยกันคือ หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขา Business Innovation (M.B.A. Business Innovation) และหลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation)

หลังการเปิดตัว TUXSA ได้รับความสนใจจากผู้เรียนจำนวนมาก ในปัจจุบันมียอดรวมผู้ลงทะเบียนเรียนแบบเก็บหน่วยกิตจำนวน 3,087 คน และแบบไม่เก็บหน่วยกิตเป็นจำนวน 11,716 คน

รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “เมื่อ 2 ปีที่แล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ร่วมกับ SkillLane ก่อตั้ง TUXSA เพราะต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ ความสำเร็จของ TUXSA สะท้อนให้เห็นว่าปริญญาโทออนไลน์เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับคนไทยอย่างแท้จริง อีกทั้งยังตอบโจทย์แนวทางการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันอีกด้วย”

รศ.ดร. พิภพ อุดร รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า “เราสร้างหลักสูตรนี้ให้ตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่ที่ต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต โดยมีความเข้มข้นระดับสูงทั้งในด้านเนื้อหา อาจารย์ผู้สอน และวิธีการเรียนการสอน ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่ามหาบัณฑิตจากหลักสูตรนี้ จะมีทักษะแห่งอนาคตที่เหมาะสมกับปริญญาโทจากหลักสูตรออนไลน์แรกของเราที่มีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่ากับปริญญาโทตามเกณฑ์มาตรฐานของ อว. เช่นเดียวกับหลักสูตรอื่นๆ ของมธ.

เรามั่นใจว่าหลักสูตรออนไลน์นี้ รวมทั้งอีกสามหลักสูตรที่กำลังดำเนินการภายใต้โครงการ TUXSA จะเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ จากผู้เรียนในวงกว้าง เนื่องจากเป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และวิถีเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ และถือเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่จะช่วยสร้างเสริม และยกระดับทักษะด้านนวัตกรรม และการจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต”

นายฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า  “การเรียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยให้ชีวิตของผู้เรียนดีขึ้น เพราะช่วยให้พวกเขาได้เรียนในจังหวะที่เหมาะกับตัวเองรวมถึงได้เรียนสิ่งที่สนใจและตอบโจทย์ตลาดงานปัจจุบันซึ่งต้องการทักษะใหม่ๆ โดยเราเชื่อว่าการรวมพลังเทคโนโลยีกับการศึกษาเข้าด้วยกันจะมีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษาขึ้นไปได้อีกมากสำหรับวันนี้และอนาคต”