กลุ่มเซ็นทรัล ขับเคลื่อนมิติใหม่ด้าน CSV พลิกโฉมกลยุทธ์ “เซ็นทรัล ทำ” ย้ำจุดยืนการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเชิญชวนสังคมร่วมแสดงพลังของการ “ลงมือทำ” ด้วยภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่

กลุ่มเซ็นทรัล ย้ำจุดยืนความเป็นผู้นำด้านการดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนโดยใช้แนวคิด การสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Values) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน และองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ภายใต้โครงการเพื่อสังคมหลัก “เซ็นทรัล ทำ” ซึ่งมีแท็กไลน์ว่า ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โดยความสำเร็จของ “เซ็นทรัล ทำ” ในปี 2564 ที่ผ่านมาครอบคลุมกว่า 44 จังหวัด ช่วยเหลือชุมชนกว่า 500,000 คน รวมกว่า 100,000 ครัวเรือน    ทั่วประเทศ โดยสามารถสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนผ่านการรับซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อนำมาจำหน่ายในร้านเครือกลุ่มเซ็นทรัล มากกว่า 1,500 ล้านบาท และ ฟื้นคืนผืนป่ากว่า 2,000 ไร่ เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปี 2565  กลุ่มเซ็นทรัลยังคงเดินหน้าอย่างเต็มกำลังด้วย 6 แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน และ ปรับเพิ่มกลยุทธ์การสื่อสาร “เซ็นทรัล ทำ” – ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ ผ่านภาพยนตร์โฆษณา “วงจรชีวิตของการทำ” เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและลงมือทำด้วยกันอย่างเข้มแข็งในการพัฒนาสังคมและชุมชนครบทุกมิติ

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “กว่า 75 ปี ของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล เรามีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าที่จะร่วมรับผิดชอบและมีส่วนร่วมต่อสังคมด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” – ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โดยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ภายในองค์กร พนักงาน ผู้บริหาร สู่ภายนอกองค์กร ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย  บนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่า “ความยั่งยืน” เกิดจากความมุ่งมั่นทำด้วยใจ และไม่สามารถสร้างได้ด้วยใครคนเดียว จึงต้องเริ่มต้นจากความร่วมมือกัน ตั้งใจทำ และมุ่งมั่นที่จะทำในระยะยาว

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการเพื่อสังคม “เซ็นทรัล ทำ” ของกลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือ มุ่งเน้นส่งเสริมความยั่งยืนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาด้านการศึกษา, คุณภาพชีวิตที่ดี, การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม, การสร้างอาชีพให้คนพิการ, การลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว และ การพัฒนาสินค้าชุมชนในหลากหลายแนวทาง อาทิ พัฒนาผลิตภัณฑ์, สนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย, การรับซื้อสินค้าโดยตรงจากเกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยการต่อยอดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบวิถีชุมชน ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจภายใต้ “เซ็นทรัล ทำ” – ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ เรามุ่งมั่น พัฒนาความเป็นอยู่ของทุกคน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสังคมเติบโตอย่างยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้

นอกจากนี้เพื่อเป็นการนำเสนอความสำเร็จของ “เซ็นทรัล ทำ” พร้อมสร้างการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทุกคนมีร่วมกัน ผ่าน “พลังของการลงมือทำ” ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าและสร้างสังคมที่เราอยากเห็นร่วมกันได้ กลุ่มเซ็นทรัล จึงใช้กลยุทธ์การสื่อสาร “เซ็นทรัลทำ” – ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ” ผ่านภาพยนตร์โฆษณา ที่ได้ผู้กำกับมากฝีมือ ณฐพล บุญประกอบ ผู้ฝากผลงานกำกับสารคดีชื่อดังและผู้เขียนบทภาพยนตร์ชื่อดัง มาร่วมตีโจทย์ออกมาเป็นภาพยนตร์โฆษณาในชื่อ “วงจรชีวิตของการทำ” ที่เตรียมออกอากาศในวันที่ 17 มีนาคม 2565 (https://www.youtube.com/watch?v=Nj0ML9DnLYs)

ณฐพล บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์สารคดีและผู้เขียนบทภาพยนตร์ กล่าวว่า “การออกแบบโครงสร้างของหนังเรื่องนี้มีแกนกลางอยู่ที่คำว่า “ทำ” โดยเริ่มต้นจากการลงมือทำแบบตามสะดวก ไม่จริงจัง จนค่อย ๆ ไต่ระดับไปสู่การลงมือทำ ร่วมมือกันทำ ตั้งใจและทดลองทำในสิ่งที่เชื่อมั่น ซึ่งปลายทางของหนังไม่ได้จบลงที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นใด  แต่เรา ต้องการสื่อสารให้คนดูเกิดแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของบุคคลและชุมชน รวมทั้งเชื่อในพลังแห่งการ “ลงมือทำ” เช่นเดียวกับผม ในฐานะผู้กำกับที่ผลลัพธ์ของการทำงานไม่ใช่แค่ได้หนัง 1 เรื่อง แต่คือการได้รับโอกาสในการเข้าไปสัมผัสพี่ ๆ ลุงป้าน้าอาที่ลงมือทำอย่างตั้งใจจริง ลงมือทำด้วยรอยยิ้มที่จริงจัง ทำให้ผมเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าของการทำด้วยความจริงใจและมีเป้าหมายอย่างแท้จริง ซึ่งในทุกโครงการที่ปรากฎอยู่ในหนังเรื่องนี้ สำหรับผมถือเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและเป็นประโยชน์มากครับ”

ทางด้าน สราวุธ วงค์กาวิน เกษตรกรคนรุ่นใหม่ ชุมชนแม่ทาออร์แกนิค จ. เชียงใหม่ หนึ่งในเกษตรกรที่  เซ็นทรัล ทำ ได้ร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลลัพธ์จากการลงมือทำที่ประสบความสำเร็จ กล่าวว่า “กลุ่มเซ็นทรัล ได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้ามาส่งเสริมการทำงานในพื้นที่แม่ทา  ทำความรู้จัก ทำความเข้าใจ ถึงสิ่งที่ควรส่งเสริมต่อยอดและส่วนที่ชุมชนต้องได้รับการเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาการทำงานร่วมกันกับชุมชนอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้การพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและยั่งยืนอย่างครบวงจร เช่น การส่งเสริมการผลิตแบบสมาร์ทฟาร์ม, การบรรจุภัณฑ์ผลผลิต, อาคารคัดแยก-บรรจุที่ได้มาตรฐาน, รถห้องเย็นสำหรับลำเลียงพืชผักเพื่อคงความสด ใหม่ รวมทั้ง ท็อปส์ ยังรับซื้อผลผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายและช่วยประชาสัมพันธ์ผลผลิตของแม่ทาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางอีกด้วย”

อย่างไรก็ตาม ทางด้าน ทิศทางของ “เซ็นทรัล ทำ” – ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ นับจากนี้ จะถูกจัดทัพโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็น 6 แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

  1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ และบรรเทาสาธารณภัย(Community & Social Contribution) ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนด้วยการยกระดับชุมชนผ่านการพัฒนาสินค้าชุมชน, การออกแบบบรรจุภัณฑ์, การเปิดช่องทางทางการสื่อสาร ขนส่ง และจัดจำหน่าย, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ
  2. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียม (Inclusion)การดำเนินงานด้านการศึกษา พัฒนาทักษะความรู้ เติมเต็มโอกาสในการทำงาน และส่งเสริมด้านการกีฬาและสุขอนามัย เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็ก เยาวชน คนพิการ และกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม
  3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital Development)การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานบนฐานความรู้ใหม่ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงานและการแข่งขัน
  4. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Circular Economy & Waste Management)การดำเนินธุรกิจบนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีสำนึกความรับผิดชอบ ส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะมูลฝอย และการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจและให้ทุกคนได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
  5. ลดการสูญเสียอาหารในกระบวนการผลิตและลดปริมาณขยะอาหาร (Food Loss & Food Waste Reduction)การจัดการอาหารส่วนเกินเพื่อลดปริมาณอาหารเหลือทิ้งตั้งแต่ต้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการใช้วัตถุดิบ การจัดการอาหารที่เหลือจากการจำหน่าย การแปรรูปอาหารที่ไม่สามารถรับประทานได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพเพื่อนำมาสร้างประโยชน์หมุนเวียนต่อไป
  6. ฟื้นฟูสภาพอากาศ ลดมลภาวะ และผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียน (Climate Action)ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า การติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในและพื้นที่โดยรอบศูนย์การค้า และการปลูกป่าในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

กลุ่มเซ็นทรัล มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการพัฒนา รอบด้าน 360 องศา เพราะเราเชื่อว่าการเติบโตที่มั่นคงต้องอยู่บนการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเกิดขึ้นเพราะพลังของการ “ลงมือทำ” ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ”