กสิกรไทยเฟ้นหาคนเก่งเสริมทัพลุยธุรกิจการเงินยุคใหม่ ประกาศรับสมัคร สอบชิง 8 ทุนเรียนต่อป.โท ประจำปี 2565

กสิกรไทยเปิดสมัครสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2565 ทั้งในไทยและต่างประเทศจำนวน 8 ทุนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ อาทิ บริหารธุรกิจ การเงิน บริหารความเสี่ยง สถิติเทคโนโลยีการเงินผู้ประกอบการ การจัดการสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และทรัพยากรบุคคลตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย.65 หาคนรุ่นใหม่เข้าเสริมทัพขับเคลื่อนธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่มองทักษะแรงงานแห่งอนาคตต้องมีเมต้าสกิล เรียนรู้ไม่สิ้นสุด พร้อมรับมือทุกความเปลี่ยนแปลง

นางสาวศันสนา สุขะนันท์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ธนาคารกสิกรไทยจึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งการ Upskill และ Reskill เพื่อพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ควบคู่กับการเฟ้นหาบุคลากรเข้ามาเสริมกำลังการพัฒนาธุรกิจที่พร้อมทั้งทักษะด้านความรู้ (Hard Skill) ทักษะด้านสังคม (Soft Skill) และทักษะการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด(Meta Skill)ซึ่งมีความสำคัญในยุคที่โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ล่าสุด ธนาคารกสิกรไทยประกาศรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2565 ณ สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 8 ทุนเพื่อสรรหาคนรุ่นใหม่ศักยภาพสูง ที่จะศึกษาต่อยอดความรู้เชิงลึกในสาขาที่ธนาคารมุ่งเน้นและกลับมาร่วมเป็นขุมกำลังสำคัญขับเคลื่อนธุรกิจธนาคาร สร้างสรรค์บริการและยกระดับความสามารถทีมงานรับมือโจทย์ธุรกิจที่ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต รายละเอียดดังนี้

1.ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศประเทศที่กำหนด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์

สาขาวิชาที่กำหนดได้แก่บริหารธุรกิจ (MBA) การเงิน (Finance) วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) บริหารความเสี่ยง (Risk Management) คณิตศาสตร์ (Mathematics) สถิติเทคโนโลยีการเงิน (Financial Technology– FintechStatistics) และสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) (BusinessAnalytics (USA only))

รวมทั้งหลักสูตรและหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการเงินการธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิ เช่น หลักสูตรผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) ความยั่งยืน (Sustainability) ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) เป็นต้น

2.ทุนการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในประเทศได้แก่ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิชาที่กำหนด ได้แก่ บริหารธุรกิจ (MBA)วิศวกรรมการเงิน (MFE) การเงิน (MSF, MIF) และการตลาด (MIM)

คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุนสำหรับผู้สมัครสาขาวิชา Business Analytics ต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ และสำหรับผู้สมัครสาขาอื่นๆต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชาเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยผู้สมัครทุนการศึกษาต่างประเทศต้องมีผลสอบด้านภาษา และผลการสอบ GMAT หรือ GRE ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดและนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

ช่องทางการสมัครสำหรับผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดและสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทยหน้าข่าวสารและกิจกรรม หรือ หน้าสมัครงานและทุนหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร 02 4701656 หรือ 02 4705915 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษายน 2565

นางสาวศันสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทยที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้กลับมาร่วมงานกับธนาคาร ในหน่วยงานที่เป็นทีมงานหลักของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคาร ซึ่งดำเนินธุรกิจบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) พร้อมมุ่งมั่นเพิ่มอำนาจให้ทุกชีวิตและธุรกิจของลูกค้าในทุก ๆ กลุ่ม (To Empower Every Customer’s Life and Business) ด้วยการพัฒนาบริการผ่านการใช้เทคโนโลยีรวมทั้งความร่วมมือกับพันธมิตรและร่วมกันนำพาธนาคารมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่นสูง พร้อมเรียนรู้และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สร้างการเติบโตให้แก่ธนาคารทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค AEC+3โดยเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่มีความหมายต่อเศรษฐกิจไทย

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่พ.ศ. 2509 เป็นต้นมารวมเป็นระยะเวลา 56 ปี นักเรียนทุนธนาคารกสิกรไทยนับเป็นกำลังสำคัญในขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคารอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทในองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ ของไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.office.com/r/7J64Fqbvh8