ส่องไอเดียบริหารงานการลงทุนฉบับเฉพาะของหญิงเก่ง ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย “วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล”

ในยุคที่ทุกคนล้วนมีความเท่าเทียมกันในโลกการทำงานถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งที่จะพาทุกคนมาเปิดมุมมองของผู้บริหารหญิงคนเก่งที่ทำหน้าที่เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญขับเคลื่อนสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกอย่าง นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย โดยเธอจะมาแบ่งปันเรื่องราวผ่านแนวทางการบริหารงานแบบผู้หญิงแถวหน้ายุคใหม่ ตลอดจนบอกเล่าเคล็ดลับการลงทุนและบริหารทีมงานที่มีความแตกต่าง รวมถึงอะไรคือแรงบันดาลใจและความท้าทายในการทำงานบริหารระดับสูงที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นตำแหน่งที่ผู้ชายยังมีบทบาทสำคัญ

เริ่มต้นกันที่แนวคิดการบริหารการเงินและการลงทุนสไตล์ผู้หญิงยุคใหม่ที่ปัจจุบันต้องทำหน้าที่ทั้งการบริหารงาน และบริหารครอบครัวไปพร้อมกัน โดย นางวีระอนงค์ ได้เผยถึงมุมมองการบริหารการเงินและการลงทุนออกเป็น 3 เรื่องหลักด้วยกัน คือ ลงทุนผ่านการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากโลกของการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงและมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการลงทุนได้อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งทุกคนต่างก็มีหลายบทบาทที่ต้องทำ หลายครั้งทำให้ไม่สามารถติดตามสถานการณ์การลงทุนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นควรมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลและให้คำแนะนำมากกว่าการตัดสินใจด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียว เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ต่อมาคือ ควรวางแผนการลงทุนในระยะยาว เพราะการลงทุนระยะยาวเป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นถึงเป้าหมายแต่ละช่วงชีวิตที่วางไว้ได้อย่างชัดเจน นอกจากสินทรัพย์ทางการเงินที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว เช่น หุ้น ตราสารหนี้ หรือกองทุนรวม ยังมีการลงทุนระยาวอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า Passion Investment คือการซื้อของบางอย่างจากความชื่นชอบเพื่อใช้งานหรือเก็บสะสม ไม่ว่าจะเป็น อัญมณี กระเป๋าแบรนด์เนม ฯลฯ ซึ่งนับเป็นสินทรัพย์ทางเลือกที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้ได้เช่นกัน สุดท้ายคือ การมีเงินสำรองใช้กรณีฉุกเฉิน เนื่องจากทุกคนไม่สามารถคาดการณ์อนาคตที่จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นควรมีเงินทุนสำรองเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งแนวคิดการบริหารเงินและการลงทุนทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนสามารถเริ่มทำได้ด้วยตัวเอง

นอกจากมุมมองด้านการบริหารเงินแล้ว นางวีระอนงค์ ยังเผยถึงมุมมองด้านการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จในแบบฉบับของตนเอง โดยยึดหลัก 3C ประกอบด้วย ความกล้า (Courage) หมายถึงต้องกล้าที่จะลองเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รวมถึงกล้าที่จะลอง ไปกับสิ่งใหม่ ๆ ที่เข้ามา เพราะความกล้าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ไปถึงเป้าหมายและความสำเร็จที่วางไว้ ต่อมา ความชัดเจน (Clarity) ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในการทำงานได้คือต้องมีความชัดเจนในตนเอง รู้ถึงความต้องการและเป้าหมายของตนเองก่อน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความชัดเจนในเรื่องการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กร รวมถึง ความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้อื่น (Compassion) เพราะในโลกการทำงานไม่มีใครสามารถทำงานสำเร็จได้เพียงลำพัง ทุกอย่างต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากคนรอบข้าง ดังนั้นควรมีความเข้าใจในความต้องการของทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกัน ไปพร้อมกับการเคารพซึ่งกันและกัน จึงจะทำให้เป้าหมายที่วางไว้สำเร็จได้ง่ายขึ้น

ในขณะที่ด้านเวลาก็เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตเช่นกัน ทุกคนควรจะต้องมีการบริหารจัดการทั้งด้านการทำงานและชีวิตส่วนตัวอย่างเหมาะสม โดยเธอเองยึดหลักการ 33% ที่สามารถปรับใช้ได้กับชีวิตและความเป็นมืออาชีพในการทำงาน โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือ การบริหารเวลาให้กับทีมงานที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของเรา โดยคนกลุ่มนี้ ถือเป็นกำลังหลักที่ช่วยให้งานของเราสำเร็จลุล่วง เป็นฟั่นเฟืองที่ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ ดังนั้นการใช้เวลากับทีมงานของเราเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม นอกเหนือจากการเป็นหัวหน้างานแล้ว ยังสามารถเป็นโค้ชที่คอยช่วยแนะนำ สนับสนุนและส่งเสริม รวมถึงได้แบ่งปันแนวคิดหรือวิธีการทำงานให้กับทีมด้วย ส่วนที่สองคือ เพื่อนร่วมงาน (Same Level) ที่ทำงานในฟังก์ชันต่าง ๆ ทำให้เราได้เรียนรู้จากคนอื่น ๆ รวมถึงได้ความเห็นที่ต่างออกไป ได้เห็นมุมมองที่หลากหลายที่นำไปสู่การพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นไป เพราะทุกคนไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวคนเดียว ส่วนสุดท้ายคือ หัวหน้างาน ผู้รู้ในด้านต่าง ๆ หรือผู้ที่อาวุโสกว่า การที่ได้เรียนรู้และพูดคุยกับคนอาวุโสกว่า มีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า จะช่วยให้เห็นทัศนคติและวิธีแนวความคิดในอีกมุมมองที่แตกต่างออกไป ทำให้ได้เพิ่มทักษะและศักยภาพของตนเองมากขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

ข้างต้นคือส่วนหนึ่งคือมุมมองผู้บริหารหญิงคนเก่งมากความสามารถของ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านด้านบทบาทของผู้หญิงยุคใหม่ที่ต้องรับมือกับสิ่งท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารเงินและการลงทุน ตลอดจนการบริหารงานและเวลา เพื่อส่งต่อแนวคิดและแรงบันดาลใจเหล่านี้ไปถึงผู้หญิงอีกมากมาย