รายแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกไทย เซ็นทรัลพัฒนา ผนึก ยูโอบี และ ADB เปิดตัวหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) เดินหน้าขับเคลื่อนมิกซ์ยูสและอาคารสีเขียวในไทยและต่างประเทศ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสร้าง Commitment for Better Futures ส่งเสริมผลักดันด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) เป็นครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกของไทย โดยร่วมมือกับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เพื่อการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) การจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างยั่งยืน (Sustainable water & wastewater management) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) อาคารสีเขียว (Green buildings) และโครงการที่เข้าข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ สำหรับกิจการหรือบริษัทในเครือ ซึ่งประกอบด้วยโครงการมิกซ์ยูสรูปแบบต่างๆ ทั้งโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงแรมทั่วประเทศ รวมถึงโครงการอื่นๆในอนาคตทั้งในและต่างประเทศตามแผนงานที่วางไว้  ทั้งนี้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคภายใต้กรอบความร่วมมือตลาดตราสารหนี้ของภูมิภาคอาเซียน+3 หรือ ASEAN+3 Asian Bond Markets Initiative (ABMI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นที่ยั่งยืนในอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี (รวมเรียกว่า ASEAN+3) และธนาคารยูโอบี ประเทศไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง และ ฝ่ายบริหารความเป็นเลิศและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งนี้ นับเป็นหนึ่งในแผนงานตามเจตนารมณ์ของ บริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม หรือ Better Planet อย่างจริงจังตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และแผนงาน Journey to Net Zero ภายในปี 2050

เซ็นทรัลพัฒนา ถือว่า สิ่งนี้เป็น commitment ที่สำคัญของเราทุกคน และในฐานะตัวแทนของภาคเอกชนที่ผูกพันกับสังคมไทยมากว่า 40 ปี ที่ต้องการส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับโลกใบนี้ เราจึงเดินหน้าเป็นผู้นำเปิดตัวหุ้นกู้ Green Bond เป็นรายแรกของวงการอสังหาฯและค้าปลีกไทย ในขณะที่นักลงทุนสถาบันได้ให้ความสนใจโครงการนี้ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี”

การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทออกและเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน จำนวน 2,000 ล้านบาท จัดจำหน่ายโดยธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ประกอบด้วย หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อายุ 3 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท และ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3.5 ปี จำนวน 1,000 ล้านบาท โดยโครงการมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Use of Proceeds) ไปใช้ในโครงการหรือสินทรัพย์ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน การจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างยั่งยืน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน อาคารสีเขียว  (Green buildings) และโครงการที่เข้าข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ สำหรับกิจการหรือบริษัทในเครือ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Finance Framework) ที่เป็นไปตามมาตรฐาน Green Bond Principles (GBP) และ ASEAN Green Bond Standards (ASEAN GBS)โดย มี DNV Business Assurance Australia Ltd. เป็นผู้สอบทานอิสระ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AA” แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นบริษัทอสังหาฯ หนึ่งเดียวในไทยที่เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI World ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และ DJSI Emerging Markets ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และตั้งเป้าเป็นองค์กร Mixed-use Developer รายแรกของไทย ด้วยแผนระยะยาวตั้งเป็น Net Zero Carbon Emission ให้ได้ ภายในปี 2050 สานต่อแนวคิด Journey to Net Zero และ เจตนารมณ์ของแบรนด์ Imagining better futures for all โดยมีแผนงานโร้ดแม็ปลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ มลพิษจากธุรกิจสุทธิเป็นศูนย์ ในธุรกิจศูนย์การค้า ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน และ โรงแรม ทั่วประเทศ  ผ่านการลดการใช้พลังงานให้ได้ 50% ลดการใช้ CFC และสารที่ทำลายชั้นบรรยากาศ และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดหรือ Clean Energy ให้ได้อีก 50% นอกจากนี้เรายังตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกโครงการให้ได้ถึง 1 ล้านต้นโดยเร็ว

รับชมคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความยั่งยืนของบริษัท ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=zFhIwv__5e8