มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เชิญชมนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์”

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ขอเชิญชมนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตระการงานจักสานมรดกแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย ระหว่าง
๑๕ สิงหาคม-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
แถลงข่าวการจัดนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โดยมีนายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมแถลงข่าว ภายในงานมีการบรรเลงกีตาร์คลาสสิก เพลงพระราชนิพนธ์ “แสงเทียน” และ “สายฝน” โดย มิสเตอร์ฮัคกี้ ไอเคิลมานน์ (Mr.Hucky Eichelmann) นักกีตาร์คลาสสิกระดับโลก ชาวเยอรมนี

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคมาเป็นเวลาหลายสิบปี ทรงทราบดีถึงทุกข์สุขของราษฎร จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมราษฎรประกอบอาชีพหัตถกรรมเสริมอาชีพเกษตรกรรม หนึ่งในงานหัตถกรรมนั้นคือ เครื่องจักสานต่าง ๆ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่าเครื่องจักสานเหล่านี้เป็นงานฝีมือที่ราษฎรนำมาใช้ในครัวเรือน โดยใช้ภูมิปัญญาเดิมและทรัพยากรในท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัวและยังได้แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น นับเป็นงานฝีมือที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์

“เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงเห็นสมควรนำงานหัตถศิลป์ประเภทเครื่องจักสานอันประณีต
ออกเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะแขนงนี้ โดยกำหนดจัดนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลางเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร”

การจัดแสดงนิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” ประกอบด้วย ๕ ส่วน ดังนี้

ชั้นที่ ๑ แม่ของแผ่นดิน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วย
พระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ชั้นที่ ๒ แม่งาน

พบกับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวการทรงงานจักสานแขนงต่าง ๆ และพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานงานศิลปาชีพให้แก่พสกนิกรจนก่อกำเนิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

ชั้นที่ ๓ แม่ลาย

เรียนรู้ขั้นตอนของการจักสาน และลวดลายที่หลากหลายจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นต้นแบบการพัฒนางานจักสานต่าง ๆ พร้อมรับชมสาธิตงานจักสานโดยช่างฝีมือศิลปาชีพทุกวัน (เว้นวันพุธ) ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ชั้นที่ ๔ แม่ข่าย

รู้จักมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ

และมีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทุกวันเสาร์ (รวม ๘ ครั้ง) เริ่มวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม – วันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ อาทิ Workshop จักสานเบื้องต้น จักสานชนเผ่า พัดสานงานสร้างสรรค์ กระเป๋าสวยด้วยมือเรา สานเครื่องประดับจากเส้นลิเภา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการ รวม ๔ ครั้ง โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, วันอาทิตย์ที่ ๔ และ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ชั้นที่ ๕  แม่ศรีศิลป์

“แม่” คือ สตรีผู้ให้กำเนิด “ศรี” คือ ความดีงาม เจริญรุ่งเรือง “ศิลป์” ได้แก่ ผลงานที่ผลิตโดยช่างฝีมือ
รวมความแล้ว “แม่ศรีศิลป์” หมายถึง พระผู้พระราชทานกำเนิดและทรงเป็นมิ่งขวัญ นำความเจริญรุ่งเรืองอันเป็นมงคลด้วยงานศิลปะ ที่ควรค่าแก่ความภูมิใจในความเป็นไทยพร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

นายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสำนึกและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในชื่อชุด “เพียรสาน…งานศิลป์” การผลิตสารคดีชุดนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ดียิ่งจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ สารคดีได้ถ่ายทอดเรื่องราวความสุขความสำเร็จของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพด้านงานจักสาน ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพ มีรายได้ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด พระองค์ทรงมองเห็นความเป็นศิลปินที่มีอยู่ในสายเลือดของคนไทยจึงทรงส่งเสริมให้พวกเขามีความรู้เพิ่มขึ้น และพัฒนางานจักสานจนกลายเป็นผลงานที่มีคุณค่า หลายชิ้นงานได้กลายเป็นงานศิลป์ของแผ่นดิน เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย”

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “เพียรสาน…งานศิลป์” ความยาวตอนละ ๕ นาที จำนวน ๒๙ ตอน เริ่มแพร่ภาพออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ถึง ๙ กันยายน ๒๕๖๕ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT), สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (TPTV), สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV), สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV), สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN16, สถานีโทรทัศน์ TRUE4U, ช่องรายการของทรู วิชั่นส์ ๒๒ ช่อง และทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

นิทรรศการ “เพียรสาน…งานศิลป์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำเนินกลาง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. (หยุดทุกวันพุธ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. ๐๒-๒๘๑-๕๓๖๐-๑

“เพียรสาน…งานศิลป์ ตระการงานจักสาน มรดกแห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทย”