ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) ชู Suntory Leadership Spirits กุญแจสำคัญสู่การพัฒนา Soft Skill ให้บุคลากร เพิ่มความแข็งแกร่งภายในองค์กร ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย

ถึงแม้ทักษะด้าน Hard Skill ที่เป็นความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจะมีความสำคัญ แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทักษะด้าน Soft Skill กำลังเริ่มมีบทบาทสำคัญ และเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง เพราะ Soft Skill คือทักษะที่จะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และราบรื่น โดยเฉพาะ “ทักษะความเป็นผู้นำ” ที่จะช่วยให้พนักงานทำงานอย่างมีเป้าหมาย เห็นภาพรวมในการทำงาน ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง ในปีนี้ Suntory Group จึงได้นำค่านิยมขององค์กร  “Suntory Leadership Spirits” มาเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนา Soft Skill ให้กับพนักงานในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ หนึ่งใน Soft Skill ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ตอกย้ำการเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วย

นางสาวณัฏฐณิชา วรวรรณเศรษฐ์  รองประธานอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการบริหารงานในองค์กร ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทยและอินโดไชน่า กล่าวว่า “บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทย ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณภาพ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “Growing for Good” ตามแนวทางของบริษัทแม่ Suntory Group ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและการบริหารบุคลากร อีกทั้งยังมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการตอบแทนสังคมมาโดยตลอด โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้รับรางวัล “บริษัทที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2564” (The Best Companies to Work for in Thailand 2021) ซึ่งเป็นรางวัลสำคัญสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มอบให้กับบริษัทในภูมิภาคเอเชียโดยคัดเลือกจากบริษัทชั้นนำกว่า 260 แห่ง

สำหรับการบริหารบุคลากรของ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด ประเทศไทยนั้น เราเชื่อว่าการที่องค์กรที่จะประสบความสำเร็จในโลกที่มีสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน หรือ Vuca (Volatility, Uncertainty, Complexity,  Ambiguity) ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการคนที่มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร การรักษาคนเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร การพัฒนาทักษะ Hard Skill ที่เป็นความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ทักษะด้านการดีไซน์ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Soft Skill ที่เป็นทักษะจำเป็นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการสื่อสาร การพูดโน้มน้าวใจผู้อื่น การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ ดังนั้นในปีนี้ Suntory Group จึงได้นำค่านิยมขององค์กร ‘Suntory Leadership Spirits’ มาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างทักษะด้าน Soft Skill ของพนักงานให้มีความเข้มแข็ง สร้างทักษะความเป็นผู้นำให้กับพนักงาน มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยให้คงอยู่ตลอดไป”

“Suntory Leadership Spirits” เพื่อพัฒนา Soft Skills ที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ประกอบด้วยค่านิยมองค์กรดังต่อไปนี้

  1. YATTE MINAHARE จิตวิญญาณของความทะเยอทะยาน พร้อมด้วยใจที่มุ่งมั่นและปรารถนาอันแรงกล้า ผ่านการทดลองและเรียนรู้ทั้งจากความสำเร็จและความล้มเหลวตลอดเส้นทาง2. Gemba Focused การลงมือปฏิบัติงานหน้างาน เพื่อเพิ่มพูนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะทำให้เห็นโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่า 3. Better Together ร่วมมือกันทำงานกับผู้อื่นส่งเสริมมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย พร้อมกับสร้างวัฒนธรรมของ
    การยอมรับซึ่งกันและสร้างพลังร่วมกัน 4. Future Oriented เปิดมุมมอง มองหาความเป็นไปได้ในอนาคต พัฒนาแผนงานในบริบทที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Growing for Good” สนันสนุนการทำงานเพื่อการเติบโตในอนาคต 5. Commitment to Growth แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเติบโตใช้แนวทางการพัฒนาบุคคลแบบองค์รวมที่ดำเนินไปในระยะยาว โดยการสร้างสมดุลระหว่างความสุขกายสบายใจและความก้าวหน้าบนเส้นทางอาชีพตามจุดมุ่งหมายขององค์กร

นางสาวณัฏฐณิชา ยังได้กล่าวถึงแนวทางการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำให้มีประสิทธิภาพว่า “ความรู้และความสามารถในเรื่อง Hard Skill และ Soft Skill ถือว่ามีความสำคัญเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถที่จะมีทักษะใดทักษะหนึ่ง จำเป็นต้องมีทั้งสองอย่างระหว่าง Hard Skill และ Soft Skill เพราะถ้าคุณเก่งเฉพาะเรื่องงาน แต่คุณไม่เก่งเรื่องคน คุณก็ไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตในองค์กรได้ เพราะการเติบโตในองค์กรเมื่อคุณกลายเป็นเป็นหัวหน้างาน สิ่งที่คุณต้องมีมากกว่าทักษะการทำงานคือทักษะความเป็นผู้นำ การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่ดี คือ Situational Leadership หรือผู้นำตามสถานการณ์ หมายความว่าผู้นำจะต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่องการบริหารคนให้เข้ากับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม รวมถึงระดับความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละท่านด้วย ดิฉันเชื่อว่าพนักงานทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโต ที่จะนำทีมไปสู่ความสำเร็จ เราแค่ต้องมีความกล้าในการคิดและทำสิ่งอะไรใหม่ๆ และไม่หยุดอยู่นิ่งอยู่กับที่ ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทในเรื่อง Yatte Minahare ที่ต้องการให้พนักงานของเรามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่น และไม่เคยยอมแพ้ เรียนรู้จากความสำเร็จและล้มเหลวไปพร้อมๆกัน”