โลตัส รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ปีที่ 16 ติดต่อกัน

โลตัส โดย นางสาวอรวลัญช์ สีวลีพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลาง (เอเชีย) รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งโลตัสได้รับรางวัลนี้ติดต่อกัน 16 ปีซ้อน สะท้อนความสำเร็จด้านการดูแลเพื่อนพนักงานและมีสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้เพื่อนพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างโอกาสในการเติบโต ทำให้พนักงาน  รู้สึกดีดีทุกวัน ที่โลตัส” เพื่อส่งต่อประสบการณ์ดีดีให้ลูกค้าและผู้มาใช้บริการ นอกจากนี้ โลตัสยังสนับสนุนเปิดพื้นที่สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี  เพื่อจำหน่ายพืชผลทางเกษตรในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ อีกด้วย