บี.กริม เพาเวอร์ คว้ารางวัล ดาวรุ่ง “ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน” จาก อบก. ตอกย้ำความใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งขับเคลื่อนองค์กรก้าวสู่ Net Zero

คุณนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในระดับดาวรุ่ง” ภายใต้โครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business : LCSB) ประจำปี 2565  ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานสัมมนาและพิธีปิดโครงการแถลงผลสำเร็จโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ประจำปี 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

คุณนพเดช กรรณสูต กล่าวว่า “บี.กริม เพาเวอร์ มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ คือ สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี ซึ่งมาจากคุณค่าที่ บี.กริม สร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยมาตลอด 144 ปี บี.กริม มีพันธกิจและภารกิจที่จะต้องส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า คู่ค้า สังคม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งมั่นเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนไดออกไซด์ให้ต่ำที่สุด อีกทั้งนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาโซลูชันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางด้านพลังงาน พร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ไปด้วยกัน”

บี.กริม ยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ IoT มาใช้ในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมจัดการนวัตกรรมประหยัดพลังงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ อาทิ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าไม้และสิ่งแวดล้อม การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วยโครงการ ‘Save the Tiger’ โดยร่วมมือกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF-Thailand) และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งอย่างต่อเนื่อง สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีของบี.กริม พร้อมก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี 2593 นี้

บี.กริม เพาเวอร์ เป็น ใน 21 องค์กรชั้นนำที่ได้รับการประเมินจาก อบก. ตามดัชนีที่พิจารณาการให้รางวัลจากหลักธรรมาภิบาล รายงานความยั่งยืน ขนาดธุรกิจ ตามเกณฑ์ชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ