บี.กริม เพาเวอร์ คว้า 2 รางวัลใหญ่ บริหารบุคคลดีเด่น จาก HR Asia 2022 Best Company ที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย และ We Care ดูแลพนักงานยอดเยี่ยม

“พนักงาน คือ ฟันเฟืองที่สำคัญที่สุด ในการผลักดันองค์กรให้เดินหน้าและบรรลุผลตามเป้าหมาย

โดยมีทีม People Partnership เป็นเพื่อนคู่คิดของพนักงาน เพื่อส่งมอบพลังบวก ผนวกมวลความสุข

ด้วยความโอบอ้อมอารี ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม” คุณนพเดช กรรณสูต

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณนพเดช กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – การลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน เป็นผู้แทนรับรางวัล “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 (สุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2565)” และรางวัล “We Care : HR Asia Most Caring Companies Awards 202(สุดยอดองค์กรที่ดูแลพนักงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2565) จากเวที “HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards 2022” จัดโดย HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย สะท้อนความมุ่งมั่นในการบริหารบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี มร. วิลเลียม อิง บรรณาธิการใหญ่ของ Business Media International ให้เกียรติมอบรางวัล จัดขึ้น ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

คุณนพเดช กรรณสูต เปิดเผยว่า “กว่า 144 ปี ที่ บี.กริม ยึดหลัก การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี นอกเหนือจากการพัฒนาเศรษฐกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว บี.กริม ยังมุ่งมั่นกับการบริหารบุคลากร ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ทีมผู้บริหารเป็นต้นแบบที่ดี รับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย มีการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน รวมถึงการมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง บี.กริม มีค่านิยมหลัก 4 ประการ (4Ps Core Values) ประกอบด้วย ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) การมีทัศนคติที่ดี (Positivity) ความร่วมมือกัน (Partnership) และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Pioneering Spirit) ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติในการทำงานเป็นทีมของครอบครัว บี.กริม การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้จึงเป็นเหมือนเสียงสะท้อนความเชื่อมั่นของพนักงานที่มีต่อองค์กร อีกทั้งยังเป็นดัชนีชี้วัดมวลความสุขของพนักงานในการร่วมงานกับ บี.กริม”

รางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022 เป็นรางวัลที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกที่มีความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแขนงต่างๆ อย่างโดดเด่น โดยมีนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) ของบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ดำเนินการ จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2013 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การวัดระดับความมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กรการทำงานในมิติต่างๆ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากองค์กรชั้นนำ ระดับภาคพื้นเอเชีย ร่วมพิจารณาตัดสิน ภายใต้หัวข้อ Total Engagement Assessment Model (TEAM) แบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์หลัก ประกอบด้วย การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม

คุณเกรียงไกร อยู่ยืน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคลบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “บี.กริม มีการบริหารดูแลบุคลากรที่สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานที่แตกต่างกัน ทั้งการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ผ่านการสร้าง  Mindset และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่กับการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การมอบโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม พร้อมส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมที่ บี.กริม ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ บี.กริม ยังดำเนินโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพนักงานมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ องค์กรแห่งนวัตกรรมอย่างยั่งยื เสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้มีแนวคิดเชิงนวัตกรรม เตรียมพร้อมการเติบโตขององค์กรในยุคดิจิทัล อาทิ ร่วมกับ Global Innovation Catalyst (GIC) บริษัทที่ปรึกษาด้านการสร้างนวัตกรรมระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา นำหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Stanford และ Oxford มาช่วยพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ปรับมุมมองด้านความเป็นผู้นำ ต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้และทดลองปฏิบัติงานจริง อีกทั้ง การร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC และ Harbour.Space University จากประเทศสเปน เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคแห่งนวัตกรรม เน้นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ เรียนรู้จากผู้ประกอบ การธุรกิจระดับโลกที่ประสบความสำเร็จในการสร้างธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต

โดยในปี 2565 นี้ นิตยสาร HR Asia ได้จัดการสำรวจองค์กรในประเทศไทยทั้งหมด 219 บริษัท มีผู้ผ่านการพิจารณาตัดสินทั้งหมด 67 บริษัท  บี.กริม ได้เข้าร่วมสมัครเป็นครั้งแรก และได้รับผลคะแนนความผูกพันพนักงานระดับเป็นเลิศ อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสุดยอดองค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย รวมถึงมีการดูแลเอาใจใส่พนักงานได้อย่างยอดเยี่ยม สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความยั่งยืนขององค์กร

“ต้องขอขอบคุณครอบครัว บี.กริม ทุกคน ที่ทุ่มเททำงานเพื่อองค์กรอย่างดีเยี่ยม บี.กริม เชื่อมั่นว่า การดูแลบุคลากรอย่างดีที่สุด คือ การทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข เพื่อที่จะสามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพหรือส่งต่อบริการที่ดีไปยังคู่ค้าหรือลูกค้าได้ และแน่นอนว่าคู่ค้าหรือลูกค้าก็จะได้รับความสุข เชื่อมโยงขยายผลไปถึงระดับประเทศ และเกิดเป็น ‘ความสุขมวลรวมประชาชาติ’ อย่างยั่งยืนตาม ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบี.กริม” คุณเกรียงไกร กล่าวเสริม