ยูอาร์ซี เดินหน้าสร้างชุมชนยั่งยืน ภายใต้โครงการ URGreen จัดกิจกรรม CSR มอบหลังคาโซลาร์เซลล์ให้โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ

บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด นำธุรกิจเดินหน้าสู่ความยั่งยืนด้วยเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการ URGreen ตั้งเป้าสร้างชุมชนสีเขียวด้วยแผนติดตั้งและส่งมอบหลังคาโซลาร์เซลล์ให้แก่ 10 โรงเรียนนำร่อง โดยโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบพร้อมให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นสร้างชุมชนยั่งยืน

ภายใต้โครงการ URGreen ยูอาร์ซีได้จัดกิจกรรม CSR ที่ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้ลดการใช้พลังงาน โดยเริ่มจากการสร้างชุมชนสีเขียวด้วยแผนติดตั้งและส่งมอบหลังคาโซลาร์เซลล์ให้แก่ 10 โรงเรียน ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งมีโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ที่ตั้งอยู่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการนี้โดยโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 4,674 กิโลกรัมต่อปี โดยแผนงานตลอดโครงการคาดว่าจะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 46,740 กิโลกรัม หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ทดแทนถึง 5,200 ต้นต่อปี นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 15-20% ทำให้โรงเรียนฯสามารถนำเงินที่ประหยัดไปใช้ประโยชน์ในโครงการพัฒนาการศึกษาอื่นๆ

ทั้งนี้ ยูอาร์ซี ยังชวนพนักงานร่วมกิจกรรม CSR เพื่อเป็นตัวแทนให้ความรู้และปลูกฝังแนวคิดด้านความยั่งยืนให้แก่นักเรียน ปั้นกองทัพรักษ์โลก “Green Army” เป็นตัวแทนกลุ่มแรกที่ริเริ่มสร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เราได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด UR Green ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่

  1. UR Health and Wellness:ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวิธีดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านฉลากอาหารอย่างถูกวิธี รวมถึงจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวปลอดสารเคมี ทั้งยังสามารถนำผลผลิตมาใช้ประกอบอาหารได้ เพื่อให้ได้เลือกรับประทานอาหารหรือขนมที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อสุขภาพ
  2. UR Recycle:สอนให้นักเรียนรู้จักแนวคิด Recycle อย่างง่ายๆ ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทขยะ การจำแนกและคัดแยกขยะที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกวิธีมุ่งเน้นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการรีไซเคิล ตลอดจนความรู้ด้านการนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) เพื่อลดปริมาณขยะและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  3. UR Green Industry:แม้จะเป็นกิจกรรม CSR ในสถานศึกษา แต่เราได้นำแนวคิดเรื่องโรงงานสีเขียว มาประยุกต์ให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีความรู้เรื่องวิกฤตภาวะโลกร้อน รู้ถึงสาเหตุของปัญหา และแนวทางการลดหรือชะลออาทิ การลดการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน และการใช้พลังงานหมุนเวียนหนึ่งในนั้นคือการใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

โครงการ URGreen เป็นหนึ่งในพันธกิจที่สอดคล้องกับค่านิยมในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ยูอาร์ซีฯ ด้านความยั่งยืน “Live Sustainability. Live URC.” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ดำเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาล และรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่พนักงาน ชุมชน และประชาชนทั่วไป”

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก www.facebook.com/urcthailandofficial หรือเว็บไซต์ www.urcthailand.com