ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น เปิดตัว Healthcare Solutions หวังให้คนไทย รับบริการด้านสาธารณสุขอย่าง “เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา เพื่อสุขภาวะคนไทย”

ไปรษณีย์กลาง บางรัก บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) เปิดตัว บริการขนส่งด้านยาและเวชภัณฑ์ (Healthcare Solutions) โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องงานด้านสาธารณสุข สถาบันทางการแพทย์และสถานพยาบาล เข้าร่วมงาน

ภายในงาน คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ปณด) ได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กลายเป็นวิกฤตทางสุขภาพของคนไทย ถึงแม้ ณ วันนี้สถานการณ์จะดีขึ้น แต่เรื่องการดูแลสุขภาพ (Healthcare) ยังเป็นเรื่องที่สำคัญของคนไทย  ดังนั้น ปณด จึงได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ (Healthcare Solutions) ตามหลักมาตรฐานสากลและองค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งหวังลดความเหลื่อมล้ำของสังคม สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

นอกจากนี้ ในงานดังกล่าวมีการเสวนาจากทีมผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องด้าน Healthcare Solutions ในหัวข้อ “Healthcare Solutions อนาคตโลจิสติกส์ไทย”

ด้าน คุณพีระ อุดมกิจสกุล กรรมการผู้จัดการ ปณด กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นให้บริการด้านสาธารณสุข อย่าง “เท่าเทียม ทั่วถึง ทันเวลา เพื่อสุขภาวะคนไทย” เป็นหัวใจสำคัญในบริการจัดส่งด้านยาและเวชภัณฑ์ (Healthcare Solutions) ของ ปณด ที่ผ่านมาได้พัฒนาประสิทธิและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน  ซึ่งจากประสบการณ์และความพร้อมที่ ปณด ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และองค์การเภสัชกรรม ดำเนินโครงการจัดส่งน้ำยาล้างไต ถือเป็นก้าวแรกที่ปณด ให้บริการ “Healthcare Solutions” หลังได้รับส่งมอบจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันดำเนินการจัดส่งน้ำยาล้างไตและอุปกรณ์มากถึง 3 ล้านถุงต่อเดือนหรือกว่า 36 ล้านถุงต่อปี ให้กับผู้ป่วยสิทธิบัตรทองมากกว่า 3 หมื่นราย และด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ปณด ได้ร่วมกับ 14 องค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำจัดทำ “โครงการสร้างโลกสีเขียว” เพื่อถุงน้ำยาล้างไตที่ใช้แล้วนำมารีไซเคิล แปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อช่วยการลดอุณหภูมิของโลกหรือภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ยังได้เตรียมรองรับการขยายตัว Healthcare Solutions ด้วยจัดทำแผนสร้างคลังเก็บยาในภูมิภาคจากส่วนกลางที่ปัจจุบันอยู่ที่สำนักงานบางนา โดยนำร่องที่ จ.พิษณุโลก และเตรียมขยายเพิ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ จ.นครราชสีมา และ ภาคใต้ ที่ จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมให้บริการผ่านศูนย์กระจายสินค้าทุกภูมิภาคทั่วประเทศมากถึง 26 แห่ง เป็นของปณด 10 แห่ง และศูนย์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อีก 16 แห่ง

และเพื่อการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ปณด ได้นำเทคโนโลยีระบบ API และ OMS มาใช้การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ในโครงการอื่นๆ อาทิ โครงการขนส่งตัวอย่างเลือดและจัดส่ง DNA จากสถานพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อการวิจัยในโครงการ Genomics Thailand โครงการจัดส่งกระดาษซับหยดเลือดของเด็กทารกแรกหลังคลอด 48 ชั่วโมง จากโรงพยาบาลไปยังศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ รวมถึงการจัดส่งยาและวัคซีนให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ในโครงการที่อยู่ในความร่วมมือกับ สปสช. และในอนาคตยังเตรียมวางระบบ IT เชื่อมโยงการจัดเก็บและกระจายสินค้าแบบ SPD (Supply, Processing and Distribution ) ร่วมกับ ศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ (LogHealth) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรองรับจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลแม่ข่ายไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยเป็นการลดปัญหาความซับซ้อนและต้นทุนในการจัดการกระบวนการทางโลจิสติกส์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ