มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric สนับสนุนโครงการประทีปเด็กไทยต่อเนื่องเป็น ปีที่ 6

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย นำโดยนายฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ร่วมนำถวายเงินสนับสนุนที่ได้จากการสมทบทุนจากพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวน 290,000 บาท แด่ พระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธมฺมวโร) ประธานกรรมการมูลนิธิประทีปเด็กไทย หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เพื่อสมทบทุนการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ตามวัตถุประสงค์หลักของ “โครงการประทีปเด็กไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม จังหวัดสมุทรปราการ

นายฮิโระอากิ คอนโด้ รองประธานกรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิอิเล็คทริคไทย “ผมและพนักงานกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการประทีปเด็กไทย เพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เราเชื่อว่าการศึกษาเป็นกุญแจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ก็มีส่วนช่วยในการพัฒนาการศึกษาไทยมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มการก่อตั้ง ในปีพ.ศ. 2534 โดยมีแนวคิดภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลังนั้น เป็นสิ่งที่เราตระหนัก และมุ่งมั่นมาโดยตลอด ซึ่งผมหวังว่าความพยายามในการสนับสนุนครั้งนี้จะได้มีส่วนสร้างสิ่งดีๆ ให้กับนักเรียนแม้เพียงคนเดียวก็คุ้มค่า ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากพนักงานทุกคน เป็นพลังบวกที่จะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างสันติสุขให้กับสังคม และโลกต่อไป”

โครงการประทีปเด็กไทยได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 โดยสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์สิรินฺธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการจัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอายุ 2 – 6 ปี เพื่อช่วยเหลือให้เด็ก ๆ ได้รับโอกาสทางการศึกษาและได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีและมีคุณค่าต่อสังคมไทย

กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานความเชื่อมั่นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร คือส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจซึ่งกิจกรรมหลักของมูลนิธิฯนั้นจะมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน