แอมเวย์ คว้ารางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2565” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

แอมเวย์ ประเทศไทย โดยตัวแทนผู้บริหารและนักธุรกิจแอมเวย์ เข้ารับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2565” (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2022) จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) โดยมี มร. โรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล และ มร. เจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบโล่ในฐานะที่แอมเวย์ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ก้าวสู่ระดับ Platinum Award การได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของแอมเวย์ในการร่วมส่งเสริมให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศได้มีโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อการสร้างสุขภาพที่ดี และร่วมสนับสนุนการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยองค์การสหประชาชาติ

ภายใต้ความมุ่งมั่นในการบูรณาการเพื่อสังคม แอมเวย์ประเทศไทยยังคงดำเนินโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู” อย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขภาพของเด็กในพื้นที่โรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้แนวคิด “เด็กได้รับโภชนาการดี มีพัฒนาการสมวัย โรงเรียนเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านโภชนาการและการทำเกษตรผสมผสาน และขยายความเข้มแข็งสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” ด้วยการส่งมอบความรู้และทุนทรัพย์ให้โรงเรียนได้ปรับปรุงพื้นที่การเกษตร เพื่อให้มีวัตถุดิบที่มีคุณค่าโภชนาการหลากหลายและปลอดภัยสำหรับการปรุงอาหาร อันเป็นแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยปัจจุบัน ได้สนับสนุนโรงเรียนและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไปแล้วรวม 3 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้) รวม 57 โรงเรียน มีเด็กนักเรียนได้รับประโยชน์ภายใต้โครงการมากกว่า 8,600 คน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการร่วมกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับด้านสิ่งแวดล้อม แอมเวย์ได้จัดทำโครงการ “Amway, Go Green Together” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อม ผ่านการปลูกฝังให้เกิดหัวใจรักษ์โลก สู่การสร้างโลกใบใหม่ที่ดีขึ้นได้ด้วยตัวเรา โดยได้รวมพลังกับเหล่านักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิก ร่วมทำกิจกรรมภายใต้ภารกิจ 3R ได้แก่ Reduce ลดการใช้ถุง Reuse สนับสนุนให้ใช้ถุงผ้าเพื่อการใช้ซ้ำ และ Recycle ร่วมคืนบรรจุภัณฑ์พลาสติกแอมเวย์ เพื่อนำเข้าสู่เส้นทางการรีไซเคิล โดยแอมเวย์นำพลาสติกที่ได้รับคืนมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเป็นถุง ReBag ภายใต้คอนเซ็ปท์ “ถุงรีไซเคิลเพื่อโลก”

แอมเวย์ประเทศไทยมุ่งมั่นเดินหน้าในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมไทยอย่างยั่งยืน พร้อมดำเนินธุรกิจอย่างสร้างสรรค์  และเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ