GVREIT โชว์ฟอร์มแกร่งดันผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2565 รักษาระดับอัตราการเช่าสูงถึง 92% เคาะจ่ายปันผล 0.1911 บาทต่อหน่วย

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสทแมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FPCAMT ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT เปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ณ สิ้นปีบัญชี 30 กันยายน 2565 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 1,135.18 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 736.96 ล้านบาท ทำให้อัตราส่วนกำไรจากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมสูงกว่าร้อยละ 64

สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 4 รอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 GVREIT ดำเนินการจ่ายผลตอบแทนในอัตรา 0.1911 บาทต่อหน่วยทรัสต์ซึ่งคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 155.70 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานตลอดปีบัญชี 2565 กองทรัสต์สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ทั้งหมด 4 ครั้ง รวมเป็นผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยเท่ากับ 0.7791บาท

นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปี 2565 กองทรัสต์ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ส่งผลให้สามารถรักษาระดับอัตราการเช่าเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 92 ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับอัตราการเช่าเฉลี่ยของตลาดในอัตราร้อยละ 87 โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 กองทรัสต์มีอัตราการเช่าเฉลี่ยของทั้ง 2 โครงการได้แก่โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์และโครงการสาทร สแควร์ที่อัตราร้อยละ 97 และ ร้อยละ 90 ตามลำดับ

ทั้งนี้ ปี 2565 กองทรัสต์ได้เข้าร่วมการประเมินด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความยั่งยืน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอาคารทั้ง 2 โครงการจาก GRESB เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการกองทรัสต์ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และยังได้เข้าร่วมโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 (BSA Building Safety Awards 2022) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า

อาคารมีระบบความปลอดภัยที่ดี มีการบำรุงรักษาและบริหารจัดการเพื่อยกระดับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง 2 โครงการได้รับรางวัลระดับแพลทินัม อีกทั้งเมื่อเร็วๆนี้ กองทรัสต์ยังได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย TRIS Ratingให้คงอันดับเครดิตเรตติ้งที่ระดับ A- (stable)

“สำหรับแนวโน้มของปี 2566 ธุรกิจอาคารสำนักงานยังคงเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบการทำงานแบบไฮบริด ทั้งนี้ บริษัทชั้นนำหลายแห่งยังแสดงดีมานด์จำนวนมากสำหรับการใช้พื้นที่สำนักงาน โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้สอดคล้องกับรูปแบบทำงานในปัจจุบัน ซึ่งจะผลักดันให้ธุรกิจอาคารสำนักงานให้บริการในรูปแบบ Flexible Space เพื่อตอบสนองความต้องการผู้เช่าในอนาคตมากยิ่งขึ้น ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ทาง GVREIT ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนกลยุทธ์และดำเนินงานอย่างเหมาะสม พร้อมกับมุ่งรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างยั่งยืน” จันทราภรณ์ กล่าวเสริม