ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแต่งตั้ง พรภัทร องนิธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง CFO คนใหม่ มีผล 1 กุมภาพันธ์ 2566

จากเป้าหมายของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่จะเป็นเสาหลักให้แก่กลุ่มการเงิน SCBX โดยเน้นสร้างผลตอบแทนที่ดี มีการควบคุมความเสี่ยงที่รัดกุม การบริหารต้นทุนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม และเป็นหนึ่งในใจของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของธนาคารที่คำนึงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในโลกยุคดิจิทัล

ธนาคารจึงได้แต่งตั้ง นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน (Chief Financial Officer) หรือ CFO เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธนาคารให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โดยจะมีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของธนาคาร พัฒนากลยุทธ์ด้านการเงิน การประเมินผลและบริหารจัดการตัวชี้วัดทางด้านการเงิน และให้ข้อเสนอแนะต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทในด้านการเงินและบัญชีของธนาคาร

นอกจากความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนแล้ว นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์ นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ได้แก่ การพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการทางธุรกิจ การควบรวมกิจการ นักลงทุนสัมพันธ์ การบริหารความเสี่ยง และการวิเคราะห์ธุรกิจและการแข่งขัน เป็นต้น  โดยมีประสบการณ์เป็นผู้นำในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของกลุ่มบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง ซึ่งครอบคลุมถึงแผนงานด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจดูแลสุขภาพ การลงทุน การวิเคราะห์และคาดการณ์ผลประกอบการ พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะและปรับความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ภายในกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

โดยก่อนเข้าร่วมงานกับธนาคาร นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และมีประสบการณ์ทำงาน ในระดับบริหารด้านการเงินการลงทุนในหลายบริษัทในเครือ PepsiCo รวมถึง PepsiCo เอเชียประจำประเทศฮ่องกง และ Suntory PepsiCo ประจำประเทศเวียดนาม รวมทั้งมีประสบการณ์ทำงานที่บริษัท P&G และ KPMG ด้วย

นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สายการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และจบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Science in Marketing (International Program) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ร่วมโครงการ Master of Science in Business Administration ของมหาวิทยาลัย Erasmus (Rotterdam School of Management) อีกด้วย