บลจ.อีสท์สปริง เผยกองทุนพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 1 ปี ฮอต ปิดขายก่อนกำหนด เตรียมเปิดจองซื้อรุ่นใหม่ 14-20 ก.พ.นี้ โอกาสรับผลตอบแทน 1.50% ต่อปี

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ บลจ.อีสท์สปริง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จจากการเสนอขาย “กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐบาล 1Y6” (ES-GOV1Y6) ซึ่งเป็นกองทุนประเภทเทอมฟันด์ ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 1 ปี โดยสามารถปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว สะท้อนความต้องการของนักลงทุนจำนวนมากที่กำลังมองหาโอกาสรับผลตอบแทนที่แน่นอนภายใต้ความเสี่ยงต่ำ ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว บริษัทฯ จึงเตรียมเปิดเสนอขาย “กองทุนเปิดอีสท์สปริงพันธบัตรรัฐบาล 1Y7”  (ES-GOV1Y7) มูลค่าโครงการ 600 ล้านบาท ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท  ตั้งแต่วันที่ 14-20 กุมภาพันธ์ ศกนี้

โดยกองทุนนี้มีนโยบายนำเงินไปลงทุนในตราสารภาครัฐ อาทิ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก  หรือค้ำประกัน  ในอัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยในสัดส่วน 100% ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ  1.67% ต่อปี โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายประมาณ 0.17 % ต่อปีของNAV  แล้ว คาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 1.50 % ต่อปีของ NAV

“เรามองว่า การกระจายพอร์ตการลงทุนไปในพันธบัตรรัฐบาลไทย  เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่ช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตโดยรวมจากสถานการณ์การลงทุนที่มีความผันผวน เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยยังคงเติบโตได้ดีจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภค รวมถึงมาตรการทางการคลังที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ “ นางสาวดารบุษป์กล่าว

สำหรับกองทุน ES-GOV1Y7 เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐ จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก โดยจะลงทุนครั้งเดียว และถือทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้ โดยผู้ลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และบริษัทจัดการจะสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.eastspring.co.th หรือโทร 1725 ในวันและเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน และความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร และความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระดอกเบี้ย และ/หรือ คืนเงินต้นได้