เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย และมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่น มุ่งมั่นในการพัฒนาด้านโภชนาการสำหรับเด็กที่ขาดแคลน

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัทโภชนาการชื่อดังระดับโลก และมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่น (Herbalife Nutrition Foundation หรือ HNF) มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับเด็กๆที่ขาดแคลน ด้วยโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพและการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านโภชนาการผ่านโครงการคาซ่าเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่นใน 3 มูลนิธิของไทย

นายสุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านโภชนาการรวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการคาซ่าเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่น ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนภายใต้มูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่น ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกที่อุทิศตัวเพื่อช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆและชุมชนทั่วโลกด้วยการจัดหาโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพ โดยในประเทศไทยมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่น ได้ให้การสนับสนุนโภชนาการที่ดีให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสใน 3 มูลนิธิ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการคาซ่าเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่นได้แก่มูลนิธิเด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549

โดยในปี 2565 ที่ผ่านมา เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ประเทศไทย สามารถระดมทุนบริจาคเข้ากองทุนสนับสนุนมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ได้กว่า 3.6 ล้านบาท โดยร่วมมือกับลูกค้า พนักงาน และสมาชิก ผ่านการจัดกิจกรรมระดมทุนต่างๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิทั้ง 3 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเด็กๆ ที่ขาดแคลนจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีสุขภาพที่ดีในอนาคต โดยโครงการคาซ่าเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่นในประเทศไทยเงินบริจาคนำไปจัดหาโภชนาการที่เหมาะสมและจำเป็นแก่เยาวชนมากกว่า 300 คน ทั้งนี้ มูลนิธิเด็กและมูลนิธิบ้านนกขมิ้นเราได้สนับสนุนด้านโภชนาการเพื่อพัฒนาทางร่างกายให้ได้ตามมาตรฐานของเด็ก และลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม ทั้งยังช่วยสร้างแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษให้แก่เด็กได้บริโภคตลอดทั้งปี ตลอดจนการบริจาคสิ่งของและผลิตภัณฑ์สำหรับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เราให้การสนับสนุนด้านโภชนาการพิเศษและจัดซื้อนมพิเศษสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านทางเดินอาหารอีกด้วย