‘เอส แอนด์ พี’ คว้ารางวัลร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6 แห่ง การันตีการดำเนินงานที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมงาน รับรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) ปี 2565 ในพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ โดยรางวัลร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมร้านอาหารที่มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีส่วนร่วมและยกระดับการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการลดปริมาณขยะและบริหารจัดการของเสียตั้งแต่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับองค์กรที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Restaurant) จะได้รับการให้คำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ และต้องผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ โดยมีเกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับที่กำหนด ทั้งนี้ ในปี 2565เอส แอนด์ พี ได้รับรางวัลGreen Restaurantทั้งสิ้น 6 แห่ง จากร้านอาหารที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 23 แห่ง แบ่งเป็น รางวัลระดับทอง (ผลคะแนนระดับดีเยี่ยม) 1 แห่ง คือ ร้านเอส แอนด์ พี สาขาทองหล่อและรางวัลระดับเงิน (ผลคะแนนระดับดีมาก) 5 แห่ง คือ ร้านเอส แอนด์ พี สาขาโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ ร้านเอส แอนด์ พี สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร้านเอส แอนด์ พี สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี ร้านเอส แอนด์ พี สาขาสีลม และร้านเอส แอนด์ พี สาขาซิกเนเจอร์สีลมคอมเพล็กซ์

เอส แอนด์ พี มุ่งมั่นดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเป็นร้านอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เคียงข้างคนไทยต่อไป